TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 95

 

 

 

 

Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Juhindudes Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringust ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana tee ehitamiseks vajalik Kadaka pst T11 maatükk ligikaudse pindalaga 9727 m².

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon keskkonnaministrile;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees