TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. aprill 2007 nr 117

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 32¹ lg 2 ja § 33 lg 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada alljärgnev revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaan:

1.1 kontrollida linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehinguid alates 1993. aastast;

1.2 kontrollida Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei reklaamihankeid ja konkursitingimusi alates 2000. aastast;

1.3 kontrollida raielubade väljastamist ja selle kehtestatud korrale vastavust;

1.4 kontrollida Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmist ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel;

1.5 kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastast:

1.6 kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast;

1.7 kontrollida Tallinna linna 2006. aasta investeeringute kava täitmist;

1.8 kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast;

1.9 kontrollida lepingute sõlmimist ja täitmist Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast;

1.10 kontrollida “Kalevipoja” kuju konkursi tulemuste vastavust konkursi tingimustele;

1.11 kontrollida Tallinna linna reservfondi kasutamist 2006. aastal;

1.12 kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast;

1.13 kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees