TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 81

 

 

 

 

Muudatused linnavalitsuse koosseisus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17 ja § 50 lg 1 p 6, avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 126 ja § 132 lg 1 ja lg 2, Riigikogu valimise seaduse § 74 lg 3 ja Riigikogu töökorra seaduse § 7 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6 ja lg 3¹, § 47 lg 1 p 2¹ ja lg 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Vabastada Tallinna abilinnapea Olga Sõtnik linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest 27. märtsist 2007 avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks.

2. Vabastada Tallinna abilinnapea Kalev Kallo linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest 27. märtsist 2007 avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks.

3. Tallinna Linnakantseleil maksta teenistusest vabastatud Olga Sõtnikule hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 19 kalendripäeva ulatuses ning Kalev Kallole hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 13 kalendripäeva ulatuses.

4. Teenistusest vabastatud abilinnapeadel Olga Sõtnikul ja Kalev Kallol anda asjaajamine ja teenistuse tõttu nende kätte usaldatud vara üle ühe nädala jooksul.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Olga Sõtnikule ja Kalev Kallole.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees