TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. aprill 2007 nr 113

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 42 lg 2 ja § 47 alusel ning lähtudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 37 lg 8 ja Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28. märtsi 2007 otsusest nr 8 ning salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Üllar Lanno.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees