TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

31. mai 2007 nr 149

 

 

 

 

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse:

1.1 munitsipaalomandis oleva Pärnu mnt 296 hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 653 m²;

1.2 munitsipaalomandis oleva Tööstuse tn 3b elamu ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 400 m²;

1.3 Paldiski mnt 229d raudteeharu rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 29 297 m².

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon Harju maavanemale;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees