TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 24

 

 

 

 

Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 4. detsembri 2006 kontrollaktist nr 8/06 ja 5. märtsi 2007 otsusest nr 3 ning linnavalitsuse 26. aprilli 2007 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja kontrollakti kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Märkida, et alates 1. juunist 2000 kuni 20. märtsini 2001 Pirita Linnaosa Valitsus kasutas Kloostrimetsa tee 29 hoonete rendilepingu sõlmimisel väiksemaid rendimäärasid, kui oli sätestatud Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 1997 määruses nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2000 korralduses nr 4495‑k. Rendilepinguga perioodil 22. novembrist 2000 kuni 31. detsembrini 2005 ettenähtud investeerimiskohustusest 5 miljonist kroonist oli rentnik täitnud vaid 3,9 miljonit krooni.

2. Tallinna Linnavalitsusel kaaluda ja hinnata revisjonikomisjoni akti alusel linnale tekkida võivaid täiendavaid maksuriske.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees