TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 26

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse  nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel ja kooskõlas spordiseaduse § 20 lõigetega 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” § 2 lõikega 3.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruses nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ningTallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” tehakse järgmised muudatused:

1) muudetakse punkti 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes alates kella 20:00‑st kuni kella 08:00‑ni.”;

2) määrust täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11 Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud kaubelda ainult lahja alkohoolse joogiga.”;

3) tunnistatakse kehtetuks punkt 9.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees