TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 180

 

 

 

 

Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 6 ja § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 1, lg 3, lg 5 alusel ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringuga kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3‑4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Planeeritavale maa-alale on kavandatud 3‑4‑korruselised korterelamud. Hetkel kehtiva detailplaneeringu kohaselt on alale ettenähtud 4‑korruselised korterelamud. Räägu tänava äärde Sõpruse pst poolsesse ossa on rajatud 4‑6‑korruselised korterelamud. Planeeringuala vastas üle tänava on rajamisel 2‑korruseline ridaelamu. Seega detailplaneeringuga kavandatav on sobiv ja kooskõlas lähiümbruse hoonestusega.

Hoonestusala on kruntidele paigutatud nii, et kogu olemasolev kõrghaljastus maksimaalselt säilitatakse.

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a detailplaneering, TTV Projekt & Ehitus Osaühing töö nr 040/05, millega on Kristiine Linnaosas 1,0 ha suurusel maa-alale kavandatud kahe kinnistute liitmine ning uuele krundile kahe 4‑korruselise korterelamu rajamine ja Räägu tn 10a kinnistule ühe 4‑korruselise (osaliselt 3‑korruselise) korterelamu ehitamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata kinnistu ehitusõigus, anda heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning korraldada haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused.

2. Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 6. aprilli 2000 otsusega nr 126 kehtestatud Sõpruse pst, Linnu tee, Vuti ja Räägu tänavate vahelise kvartali detailplaneering Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute osas.

3. Planeeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 31. mail 2007 sõlmitud lepingule nr TT‑101/M.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007
otsuse nr 180
LISA

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas” juurde

 

 

 

Kehtestada Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a detailplaneering, TTV Projekt & Ehitus Osaühing töö nr 040/05, millega on Kristiine linnaosas 1,0 ha suurusel maa-alale kavandatud kahe kinnistute liitmine ning uuele krundile kahe 4‑korruselise korterelamu rajamine ja Räägu tn 10a kinnistule ühe 4‑korruselise (osaliselt 3‑korruselise) korterelamu ehitamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata kinnistu ehitusõigus, anda heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning korraldada haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused.

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas, Räägu tn, Vuti tn ja Varese vahelises kvartalis.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3‑4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeritava maa-ala lähipiirkonda on rajatud 4‑6‑korruselised korterelamud Räägu tänava äärde, Sõpruse puiestee poolsesse ossa. Räägu tn ääres kõrval kinnistutel on rajatud 4‑korruselised korterelamud. Planeeringuala vastas üle tänava on rajamisel 2‑korruseline ridaelamu. Varese tn, Vuti tn ja Kure tn poole jäävad üksikelamud.

Planeeritavad kinnistud on hoonestamata. Detailplaneeringu eesmärgiks on kahe kinnistu Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b ja Varese tn 10a/ Vuti tn 91 liitmine üheks kinnistuks aadressiga Varese tn 10a/ Räägu tn 10/ Vuti tn 89 ja uuele liidetud krundile kahe 4‑korruselise kokku 50 korteriga korterelamu rajamine, mis on paigutatud Räägu ja Varese tänavate äärde, naaberkinnistutel paiknevatest väikeelamutest kaugemale. Räägu tn 10a kinnistule on kavandatud üks 3- kuni 4‑korruselise 11 korteriga korterelamu, mille 3‑korruselised osad on ettenähtud Kure tänaval asuvate väikeelamute poole. Kinnistutel olev väärtuslik kõrghaljastus säilitatakse, lisaks on mõlemale krundile ettenähtud uut kõrghaljastust krundi piiridele. Mõlemale krundile on kavandatud madalhaljastusega ümbritsetud lastemänguväljakud. Normikohane parkimine kruntidel on: Varese tn 10a/ Räägu tn 10/ Vuti tn 89 45 parkimiskohta, planeeritud 58 kohta; Räägu tn 10a on normikohane nõue 10 parkimiskohta, planeeritud on 13 kohta, lisaks on kavandatud parkimiskohad krundi piiril, tänava ääres, kokku 24 kohta.

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 6. aprilli 2000 otsusega nr 126 kehtestatud Sõpruse pst, Linnu tee, Vuti ja Räägu tänavate vahelise kvartali detailplaneering. Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Sõpruse pst, Linnu tee, Vuti ja Räägu tänavate vahelise kvartali detailplaneering Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute osas. Planeeringu uuesti koostamise tingis asjaolu, et Räägu tn 10a kinnistut läbib ja liidetavaid Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b ja Varese tn 10a/ Vuti tn 91 kinnistuid riivab 110 kV elektriõhuliin, mille kuja on 25 m liinist mõlemale poole, mistõttu kehtestatud planeeringu lahendusega jäi hoonestusala osaliselt liini kujasse. Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002 määrusega nr 211 on õhuliinide kaitsevöödi ulatust suurendatud, mis tingis ka detailplaneeringu muutmise vajaduse.

Läbi on viidud planeeringualal paikneva kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnang olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogiline hinnang on läbi viidud Riina Pau poolt septembris 2005. Haljastus krundil on osaliselt isekülvne ja juhuslik, osaliselt kunagise aia (mis ammu on kasutuseta) istutused. Vuti tänava ääres kasvavad kased ja värdremmelgad. Puud on suhteliselt heas seisukorras. Suures osas on ala võsastunud vitspajust ja kõrgetest rohurinde puhmastest, alal levib ka sosnovski karuputk. Põõsastest kasvab alal arooniat, siberi kontpuud ja marjapõõsaid. Läbiviidud inventariseerimise käigus on tehtud ka ettepanek haljastööde tegemiseks ja edaspidiseks hooldamiseks. Edaspidise haljastuse valikul tuleks olemasolevate kaskedele täienduseks istutada sobivatest liikidest puid ja põõsaid. Täiendavalt istutada kuni 4 meetri kõrgust haljastust (näiteks: sirel, ebajasmiin, viirpuu) Vuti tänava äärde kõrgepingeliini kaitsevööndi alasse, mis eraldaks tänavaäärse parkimise krundi haljasalast. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva. Planeeringualal kasvab kolm II väärtusklassi puud, mis kõik on säilitatavad. Likvideeritaks kaks III väärtusklaasi puud. Nimetatud määruse kohaselt on III väärtusklassi puu: “dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav). Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast. Võimalusel säilitada.” Ükski III väärtusklassi puu ei ole osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusest. Kõik ülejäänud likvideeritavad puud kuuluvad IV väärtusklassi. Tallinna Linnavalitsuse ülalmärgitud määruse kohaselt tähendab, et need puud on väheväärtuslikud, mis “kahjustavad või tulevikus hakkavad kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumaid puid. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.” Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Talllinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 kehtestatud korras ja tingimustel.

Detailplaneeringu menetlus

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3 alusel kehtestab detailplaneeringu, mille puhul teostatakse planeerimisseaduse kohast järelevalvet või millega määratakse miljööväärtusega hoonestusala, linnavolikogu oma otsusega. Käesoleva planeeringu puhul on teostatud planeerimisseaduse kohast järelevalvet.

Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu algatamist taotles 25. aprilli 2005 avaldusega Osaühing Woody (juhatuse liige Aivar Kempi).

Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õigus on lepinguga üle antud Osaühingule Woody.

Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 korraldusega nr 737‑k http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=104018

Detailplaneeringu koostas TTV Projekt & Ehitus Osaühing.

Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu avaliku arutelu käigus esitati kaks märkust. Märkuse esitasid Kristiine linnaosa elanikud (ühispöördumine) ning Vuti tn 88 kinnistu omanik Rait Reinaru. Kristiine linnaosa elanike ühispöördumisega tehti ettepanek detailplaneeringu menetlus peatada kuni Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamiseni. Rait Reinaru tegi järgmised ettepanekud: jätta kinnistule Räägu 10a hoonestusala määramata ja planeeritav korterelamu ehitamata; kujundada Räägu tn 10a ala niiöelda pargialaks, haljastades kinnistu kõrghaljastusega ja ehitada  kinnistule avalik laste mänguväljak; vähendada teiste planeeritavate elamute mahtu ja korruselisust nii, et maksimaalne korruselisus planeeritavatel elamutel oleks mitte rohkem kui 3 korrust ja elamute maksimaalne kõrgus kuni 10 meetrit; planeerida kruntidele vähemalt 1,5 parkimiskohta iga korteri kohta.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 korralduse nr 737‑k alusel ja vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 nimetatud asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, AS Tallinna Küte, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneringu märkusteta.

Kristiine Linnaosa Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et kavandatavate hoonete ehitusprojektid kooskõlastada linnaosavalitsuses. Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga; ehitusprojektides esitada tehnilised lahendused ehitustööde tsooni jäävate puude kasvutingimuste säilitamiseks; lokaalkatlamajale soojatootlikusega üle 300kw taotleda välisõhu saaste luba, luba lisada ehitusprojektile. Tingimused täidetakse järgmistes projektistaadiumites.

AS Tallinna Vesi kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AS‑lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Tingimus on täidetakse järgmistes projektistaadiumites.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastes detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus  täidetakse järgmistes projektistaadiumites.

OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: tööjooniste staadiumis konkretiseerida tehnilised tingimused, tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus  täidetakse järgmistes projektistaadiumites.

OÜ Põhivõrk Põhja käidu sektor kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et 110 kV õhuliini juhtme ja tänavavalgustuse posti vahel õhkvahemik pidi olema 3 meetrit js peab säilima, isegi juhul kui konstruktsioon kukub liini suunal. Projekteerija märkus kooskõlastuste koondtabelis on järgmine: projektiga on tagatud kooskõlastusega ettenähtud gabariit.

AS KH Energia-Konsult kooskõlastes detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada. Tingimus  täidetakse järgmistes projektistaadiumites.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et gaasivõrguga liitumine toimub eelnevalt sõlmitava liitumislepingu alusel. Tingimus täidetakse enne gaasivõrguga liitumist.

Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2290‑k http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=106211

Kristiine Linnaosa Valitsus avalikustas detailplaneeringu 6. detsembrist kuni 21. detsembrini 2006. Vastav teade ilmus 27. novembri 2006 ajalehes Postimees. Avalikustamise käigus esitati neli kirjalikku protesti detailplaneeringu lahenduse kohta. Protesti esitajad olid: Rait Reinaru (Vuti tn 88), Terje Valk (Vuti tn 71), Ivar Sinilaid (Vuti tn 69) ja Epp Aasaru (J. Vilmsi tn 43‑11). Ivar Sinilaiu ja Terje Valgu poolt esitatud protestid olid identsed.

Kõigi kolme protesti esitanud isiku seisukohad saab tinglikult jagada neljaks:

1. Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3‑4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Planeeritav ala asub väikeelamute kvartalis, kus valdav osa hoonestusest on väikeelamud. Juba nõukogude ajal, kui alates 1960ndatest toimus Mustamäe tüüpelamute massehitus, otsustati piirkonna teistsugust madal-tihedalt hoonestuslaadi väärtustada ja säilitada. Praegune planeeringu lahendus on vastuolus piirkonna elanike huvidega, kes peavad taluma korterelamutega piirkonna täisehitamisest tulenevaid kahjulikke mõjutusi (parkimisplatsid, autode rohkus, heitgaasid jne). Juba varasemast on sinna kõrvale ehitatud neli kuuekorruselist elamut Sõpruse puiestee äärde (Rimi kaubanduskeskuse juurde). Detailplaneeringuga on oluliselt rikutud üldplaneeringuga kehtestatud nõudeid, sest üldplaneeringu kohaselt ei ole piirkonna tihendamine korterelamutega soovitatav.

2. Kristiine linnaosa üldplaneeringuga (Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldus nr 2284‑k) vastu võetud Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande üheks eesmärgiks on kaaluda miljööväärtuslike hoonestusalade määramise vajadust linnaosa territooriumil. Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesandes viidatakse 1981. aastal kinnitatud Tallinna Lilleküla elamurajooni detailplaneerimise projekti korrektuurile, millega otsustati maksimaalselt säilitada üksikelamuid ja haljastust.

3. Hoonete planeerimine kõrgepingeliini kaitsevööndisse ei ole kooskõlas seadusega. Planeeritavat ala läbib 35‑110 kV pingega kõrgepinge õhuliin. Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002 vastuvõetud määruse nr 211 § 2 alusel on õhuliini kaitsevöönd maa-ala või õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatuses mõlemal pool liini telge 35‑110 kV pingega liinide korral on 25 meetrit. Elektriohutusseaduse § 15 lg 2 kohaselt on elektripaigaldise kaitsevööndis elektripaigaldise omaniku loata keelatud ehitada. Kõrgepingeliini kaitsevöönd peab silmas eeskätt liini ekspluateerimise ohutust mitte liinist eralduva elektromagneetilise kiirguse võimalikku tervistkahjustavat mõju inimestele. Detailplaneeringus ei ole hoonete asukohtade määramisel kõrgepinge õhuliini kaitsevööndist kinni peetud, kaitsevööndi sisse jäävad nii loodepoolseima maja kirdenurk kui ka keskmine maja. Ei ole otstarbekas detailplaneeringu kinnitamine selliselt, et realiseerimine on võimatu.

4. Detailplaneeringus ei ole arvestatud Kristiine Linnaosa Halduskogu 21. veebruari 2006 otsusega, mille kohaselt tuleb kruntidele planeerida vähemalt 1,5 parkimiskohta iga korteri kohta. Detailplaneeringuga on parkivatele sõidukitele ette nähtud ainult 1,16 parkimiskohta korteri kohta oma kinnistul.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on protestidele vastanud ning leidnud, et  esitatud protestid ei olnud põhjendatud.

1. Amet kaalus vastuväidet, et kehtivas Tallinna üldplaneeringus on märgitud, et tihendamine korterelamutega ei ole soovitav. Vastavalt Tallinna üldplaneeringule on ala juhtfunktsiooni juures sätestatud, et väikeelamu piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav. Kuna alal on kehtiva detailplaneeringuga väikeelamute ala muudetud ja lubatud rajada korterelamud, ei olnud ametil vastuväiteid, kui sooviti algatada detailplaneering, määrates uued hoonestusalad seni juba lubatud 4‑korruselistele hoonetele. Pealegi vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284‑k kinnitatud Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesandele (edaspidi LÜ) oleme püstitanud suuna võitlemaks valglinnastumisega (LÜ p 3), mistõttu kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on Kristiine linnaosa üldplaneeringu üks peamisi eesmärke. Antud detailplaneeringu koostamisel on lähtutud samadest eesmärkidest. Kristiine linnaosa üldplaneeringu koostamise ajaks ei ole peetud vajalikuks peatada linnaosas igasugust ehitustegevust. Tallinna üldplaneeringuga on Rimi kaubanduskeskuse piirkond magistraaltänavate äritsoon, kus hoonestuse kõrgus ei ole limiteeritud ja praegu on alale rajatud hoonestus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. aprilli 2000 otsusega nr 126 kinnitatud Sõpruse pst, Linnu tee, Vuti tn ja Räägu tänava vahelise kvartali detailplaneeringule.

2. Tallinna Linnavolikogu 6. aprilli 2000 otsusega nr 126 kinnitatud Sõpruse pst, Linnu tee, Vuti tn ja Räägu tänava vahelise kvartali detailplaneeringus oli kõrgepinge õhuliini kaitsevööndi ulatus ainult 13,0 m, mis võimaldas hoonestuse ette nägemist rohkem Räägu tänava äärde. Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002 määrusega nr 211 on õhuliinide kaitsevöödi ulatust suurendatud, mis tingis ka detailplaneeringu muutmise vajaduse. Elektriohutusseaduse § 15, kus lõikes 3 on öeldud, et elektripaigaldise omaniku loata on punktis 1 muuhulgas keelatud istutada ja langetada puid (lg 3 p 1) ja lõikes 2 muuhulgas ladustada jäätmeid. Joonistele on kantud lisaks kaitsevööndile juhtmete alune ala 3,5 m liini teljest mõlemale poole, mida nõudis elektripaigaldise omanik. Sellesse alasse ei pargita autosid ega paigutata jäätmete konteinereid. Elektripaigaldise – 110 kV pingega õhuliini kaitsevööndi, omaniku esindajatega: Osaühingu Põhivõrk Põhja käidu sektoriga ja osaühingu Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonnaga on detailplaneering kooskõlastatud. Järelikult on detailplaneering kooskõlas seadusega, millest tulenevalt on omanik ka detailplaneeringu kooskõlastanud ja loa andnud kaitsevööndisse planeeritavale madalhaljastusele ja Räägu tn 10a krundile ette nähtud jäätmete konteinerite asukohale.

3. Kristiine Linnaosa Halduskogu on oma 20. juuni 2006 otsusega nr 32 on nõustunud detailplaneeringuga tingimusi esitamata. Detailplaneeringus on 61 korteri kohta 95 parkimiskohta, millest tuleneb 1,55 parkimiskohta iga korteri kohta. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Tallinna Transpordiamet.

17. jaanuaril 2007 toimus Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu. Selle arutelu protokolli kohaselt avaldasid arutelust osavõtnud piirkonna elanikud arvamust, et planeeritud korterelamute mahtu tuleks vähendada kolmekorruseliseks. Osapooled jäid oma eriarvamuste juurde.

Kuna eriarvamuste esitajad jäid oma seisukohtade juurde edastati detailplaneering Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2007 kirjaga nr LV‑1/980 Harju maavanemale järelevalveks.

Harju maavanem andis 19. aprilli 2007 kirjaga nr 2.1‑13/1410 heakskiidu Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringule. Nimetatud kirjas märkis maavanem, et järelevalve teostamise tulemusel tuleb asuda seisukohale, et käesoleva detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud neid vastuväiteid esitanud isikute seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid tagamisele järelevalve teostaja poolt. Lähtudes maavanema pädevuse piiridest ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 23 lõike 6 andis maavanem oma heakskiidu Räägu tn 10/ Vuti tn 89/ Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringule.

Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 31. mail 2007 sõlmitud lepingule nr TT‑101/M.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees