TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 192

 

 

 

 

Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur‑ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 6 ja § 34 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud linnavara kasutusse andmise korra punktidega 4, 5.1, 6, 10, 11, 14, 15.1, 58, 59 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2006 otsusega nr 285 “Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur‑ait) läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine”, Kristiine linnaosa vanema 31. jaanuari 2007 korraldusega nr 28 “Mustamäe tee 59a hoone üürile andmise läbirääkimistega pakkumise tulemuse kinnitamine” ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda osaühingule LÖWENRUH (äriregistrikood 11283478) Mustamäe tee 59A asuv hoone (tõllakuur‑ait, Riikliku ehitisregistri kood 120270824), suletud netopinnaga 157,2 m², kahekümneks aastaks üürile.

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel sõlmida osaühinguga LÖWENRUH äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.1.1 hoone kasutamise eest 55,55 krooni ühe ruutmeetri kohta;

2.1.2 hoonega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.2 üürnik kindlustab hoone selle taastamisväärtuses üürileandja kasuks 30 päeva jooksul äriruumi üürilepingu sõlmimisest;

2.3 üürnik korraldab hoone haldamise ja majandamise, sealhulgas hoone ja selle ümbruse heakorra tagamise;

2.4 üürnik sõlmib hoone haldamiseks vajalikud lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

2.5 hoone kasutusotstarve on toitlustusettevõte, kus osutatakse Löwenruh pargi ajaloo ja kultuurilise taustaga kooskõlas olevat teenust 12 tundi ööpäevas. Teenuse osutamist alustatakse pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist, kuid mitte hiljem kui 18. kalendrikuul pärast üürilepingu sõlmimist;

2.6 punktis 2.1.1 nimetatud üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt üüritasu arvestuse aluste väärtuse ja tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.7 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

2.7.1 üürnik koostab oma kulul hoone rekonstrueerimise projekti kooskõlas Kristiine Linnaosa Valitsuse ning Tallinn Kultuuriväärtuste Ameti poolt esitatud täiendavate tingimustega;

2.7.2 üürnik investeerib hoonesse 28 kalendrikuu jooksul alates äriruumi üürilepingu sõlmimisest kogusummas 9 457 700 krooni (sisaldab käibemaksu) alljärgnevalt:

2.7.2.1 tõllakuur‑aida nõuetekohane rekonstrueerimine:

2.7.2.1.1 I etapp, 1. kuni 8. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist, 3 500 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.1.2 II etapp, 9. kuni 12. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist, 2 800 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.2 pargi sissesõidu ning hoone ümbruse heakorrastustööd 13. kuni 15. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist summas 500 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.3 saarele kavandatud paviljoni ehitus 16. kuni 19. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist summas ca 600 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.4 saarele kavandatud istenurkade ja paadisilla ehitus summas ca 65 000 krooni (ilma käibemaksuta), 20. kuni 24. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist;

2.7.2.5 mänguväljaku rajamine summas 550 000 krooni (ilma käibemaksuta), 25. kuni 28. kalendrikuul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist;

2.7.3 ülaltoodud investeeringute kogusumma ei sisalda sisustuse, tehnoloogiliste seadmete, inventari jm sisseseade maksumust;

2.7.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt tehtud kulutusi;

2.7.5 üürnikul ei ole lubatud anda hoonet ega selles asuvaid äriruume allüürile.

3. Osaühingul LÖWENRUH on õigus äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle otsuse teatavakstegemisest. Kui osaühing LÖWENRUH ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Linnakantseleil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha otsus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele ja osaühingule LÖWENRUH.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees