TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 189

 

 

 

 

Merivälja tee 24‑3 asuva korteriomandi müük

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 172‑1841, § 225, § 226, § 228 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korraga, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidega 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 11915801 kantud korteriomand, mis moodustab 41926/43367 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78402:202:3080, maakasutuse sihtotstarbega elamu-, sotsiaal- ja ärimaa, asukohaga Tallinna linn, Merivälja tee 24, pindalaga 5516 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruum 3 (plaanil mitteeluruum nr 3), üldpinnaga 4192,6 m², alghinnaga 75 000 000 (seitsekümmend viis miljonit) krooni alljärgnevatel tingimustel:

1.1 punktis 1 nimetatud korteriomandi võõrandamisel seatakse korteriomandile Tallinna linna kasuks isiklik kasutusõigus alljärgnevalt:

1.1.1 isikliku kasutusõiguse esemeks on korteriomandi esimesel ja teisel korrustel asuvad ruumid, mis on tähistatud plaanil numbritega 3‑37 kuni 3‑39, 3‑145 kuni 3‑180, 3‑185 kuni 3‑194 (otsuse lisad 1 ja 2);

1.1.2 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 1. jaanuar 2009;

1.1.3 isiklik kasutusõigus ei ole üleantav;

1.1.4 õigustatud isik ei maksa korteriomandi omanikule tasu isikliku kasutusõiguse eest, samuti ei maksa hüvitist kogu korteriomandile, sealhulgas isikliku kasutusõiguse esemele, tehtud parenduste eest;

1.1.5 õigustatud isikul on õigus:

1.1.5.1 kasutada isikliku kasutusõiguse esemeks olevaid ruume sihipäraselt;

1.1.5.2 teha isikliku kasutusõiguse esemele vajalikke parendusi kooskõlastades eelnevalt tehtavate tööde mahu ja aja korteriomandi omanikuga. Isikliku kasutusõiguse lõppemisel korteriomandi omanik õigustatud isikule tehtud parenduste eest hüvitist ei maksa;

1.1.6 kohustada õigustatud isikut:

1.1.6.1 tasuma tarbitud soojuse, vee, kanalisatsiooni, elektri ja prügiveo teenuse eest vastavalt arvestite näitudele ja/või kehtivatele tariifidele teenuse osutaja poolt esitatud arvete kohaselt. Juhul kui see ei ole võimalik, tasuma proportsionaalselt isikliku kasutusõiguse eseme pindalale hoone kasutuselevõetud osa suletud netopinnast korteriomandi omaniku poolt esitatud arvete alusel;

1.1.6.2 tasuma hoone korrashoiu kulud proportsionaalselt isikliku kasutusõiguse eseme pindalale hoone kasutuselevõetud osa suletud netopinnast koretriomandi omaniku poolt esitatud arvete alusel;

1.1.6.3 teatama esimesel võimalusel korteriomandi omanikule takistustest, mis ei võimalda isikliku kasutusõiguse esemeks olevaid ruume sihipäraselt kasutada;

1.1.6.4 taluma mõistlikus ulatuses isikliku kasutusõiguse eseme suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud hoone säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks;

1.1.6.5 teavitama korteriomandi omanikku isikliku kasutusõiguse valitseja muutmisest;

1.1.6.6 korteriomandi omaniku esitatud arvete tähtajaks mittetasumisel maksma viivist 0,15% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

1.1.7 kohustada korteriomandi omanikku:

1.1.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest ja tegevusetusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist ja likvideerima häired elektri- ja soojusenergiaga, vee ja kanalisatsiooniga varustamisel ning muud takistused mõistliku aja jooksul;

1.1.7.2 võimaldama õigustatud isikul tasuta juurdepääsu punktis 1.1.1 isikliku kasutusõiguse esemeks olevatesse ruumidesse kõikidel kalendripäevadel ööpäevaringselt;

1.1.7.3 kooskõlastama kirjalikult õigustatud isikuga hoones tehtavad vajalikud parendused, ümberehitused ja muud tööd kui need segavad isikliku kasutusõiguse esemeks olevate ruumide kasutamist ja teatama tööde alustamisest ette vähemalt üks kuu;

1.1.7.4 arvestama tööde teostamisel õigustatud isiku huvidega ja nõudma õigustatud isiku huvidega arvestamist ka tööde tegemisega seotud kolmandatelt isikutelt;

1.1.7.5 koretriomandi võõrandamisel ja koormamisel teiste asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse või võõrandatakse, käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

1.1.8 isikliku kasutusõiguse võib kinnistusraamatust kustutada õigustatud isiku ja kinnistu omaniku kokkuleppel;

1.1.9 punktides 1.1.1 kuni 1.1.5.2, 1.1.6.1 kuni 1.1.6.5 ja 1.1.7 nimetatud tingimused kanda kinnistusraamatusse koos korteriomandi omaniku muutmisega ning ühte kannet ei tehta ilma teiseta;

1.2  määrata Pirita Linnaosa Valitsus punktis 1.1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub Tallinna linn.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Pirita Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Munitspaalpolitsei Ametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007
otsuse nr 189
LISA 1

 

Isikliku kasutusõiguse esemeks olevate Merivälja tee 24‑3 korteriomandi esimesel korrusel asuvate ruumide plaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007
otsuse nr 189
LISA 2

 

Isikliku kasutusõiguse esemeks olevate Merivälja tee 24‑3 korteriomandi teisel korrusel asuvate ruumide plaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees