TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. august 2007 nr 196

 

 

 

 

Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis “Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 8 ja § 35 lõike 5 ning Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord” § 6 lõigete 1 ja 4 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis “Emade klass” (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (registrikood 75014965, postiaadress Narva mnt 11D, 10151 Tallinn).

3. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogumaksumusega 1 875 168 krooni, millest välisrahastaja toetus on 1 406 376 krooni ja Tallinna linna kaasfinantseerimine 270 540 krooni, sealhulgas 2007. aastal 180 300 krooni ja 2008. aastal 90 240 krooni, Tallinna linna eelarves Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt selleks ettenähtud vahendite arvelt.

5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks mittetulundusühingule EESTI CARITAS, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees