TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

1. november 2007 nr 33

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 4 lõike 1 punkti 8, § 5 punkti 10 ning liiklusseaduse § 501 lõike 2 punkti 3 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7.2.3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“7.2.3 kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhid selliste hübriidmootoriga (osaliselt või täielikult elektri jõul töötav) sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon valmistaja andmetel on kuni 125 grammi kilomeetri kohta;”

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees