TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 214

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel ning kooskõlas raamatupidamise seaduse § 6 lg 2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmise eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2007
otsuse nr 214
LISA

 

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmise eelnõu

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määrust nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muudetakse järgmiselt:

1. Määruse § 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Valla- või linnavalitsus esitab munitsipaalkooli kalendrikuu tegevuskulude katmises osalemise arve iga kalendrikuu eest asjaomasele vallale või linnale järgneva kalendrikuu seitsmendal kuupäeval.”;

2. määrust täiendatakse § 5 lõikega 11järgmises sõnastuses:

“(11) Munitsipaalkooli tegevuskulude maht arvestatakse tulenevalt käesoleva määruse § 2 lõikest 2 ja § 3.”;

3. määruse § 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Lõikes 1 nimetatud arve tuleb tasuda arve esitamise kuu 20. kuupäevaks, kui vallad või linnad ei ole kokku leppinud teisiti.”.

 

 

 

 

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT


 

 

Seletuskiri “Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmise eelnõu” juurde

 

 

 

1. Sissejuhatus

Käesoleva Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmine” eesmärgiks on muuta munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise arve esitamise korda.

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 8 lõike 1 kohaselt esitavad kohaliku omavalitsuse asutused alates 1. jaanuarist 2008 saldoandmikke igakuuliselt. Tagamaks avaliku sektori üksuste omavaheliste tehingute saldode vastavust ning selleläbi ka riigi konsolideeritud aruandluse õigsust, teeme ettepaneku esitada munitsipaalkooli tegevuskulude katmise arved igakuiselt.

Kuupõhiste arvetega tagatakse raamatupidamise seaduse § 6 lõike 2 ning “Raamatupidamise Toimkonna juhendi” nr 1 punktis 26 sätestatud nõude, kajastada majandustehinguid selle toimumise hetkel või mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist, järgimine. Samuti on selliselt tagatud “Raamatupidamise Toimkonna juhendi” nr 1 punktis 53 sätestatud nõude, kajastada kulusid ja tulusid samas perioodis, täitmine.

Tulenevalt eeltoodust tehakse käesoleva eelnõuga ettepanek muuta Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” § 5 lõiget 1, sätestades valla- või linnavalitsuse poolt munitsipaalkooli kalendrikuu tegevuskulude katmises osalemise arve esitamise iga kalendrikuu eest asjaomasele vallale või linnale järgneva kalendrikuu seitsmendaks kuupäevaks. Kehtiva redaktsiooni kohaselt esitati arve kolm korda aastas: 1. märtsil ajavahemiku 1. jaanuarist – 31. märtsini eest, 1. juunil ajavahemiku 1. aprillist –31. augustini eest ja 1. oktoobril ajavahemiku 1. septembrist – 31. detsembrini eest.

Samuti täiendatakse määruse § 5 lõikega 11, viidates munitsipaalkooli tegevuskulude arvestamisel määruse § 2 lõikele 2 ja §‑le 3.

Määruse § 5 lõiget 2 täiendatakse, viidates asjaolule, et vallad ja linnad võivad leppida kokku määruses kehtestatust erineva (arve esitamise kuu 20. kuupäev) arve tasumise tähtajaga.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

4. Määruse mõjud

Kehtiva määruse redaktsiooni kohaselt esitatavad munitsipaalkooli tegevuskulude katmise arved eeldavad raamatupidamisarvestuses hea raamatupidamise tava järgimisel keerulist tulude-kulude periodiseerimist. Arveid väljastatakse pikema perioodi kui kalendrikuu kohta ning ühel arvel võivad kajastuda nii ettemaksed kui ka juba osutatud teenused.

Eelnõu lihtsustab igakuist arvestuse pidamist ja avaliku sektori üksuste omavahelist saldode võrdlemist.

5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud

Määruse rakendamine ei nõua täiendavaid kulutusi. Määruse rakendamisel saavutatakse raamatupidamisarvestuses tulude-kulude periodiseerimise selgus ning seeläbi kvaliteetsem avaliku sektori aruandlus. Tulude ja kulude periodiseerimine munitsipaalkooli tegevuskulude arvete esitamisel on õigusakti uue väljapakutud redaktsiooni kohaselt üheselt mõistetav, mistõttu hoitakse kokku inimressursi tööaega võimalike vigade parandamisel ja avaliku sektori aruandluses vastavuse tagamisel. 


6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees