TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 219

 

 

 

 

Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/ Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, spordiseaduse § 3, tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65, asjaõigusseaduse § 172, § 178, 241, 242, 2441, 244², 246-249, 250‑2551 ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määrusega nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord”, 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korra punktiga 11 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldusega nr 976‑k “Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamine” ning tulenevalt hoonestaja poolt esitatud taotlusest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Arvestades asjaolu, et kohaliku omavalitsuse ülesandeks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 kohaselt korraldada noorsootööd, huvialakoolide ja spordibaaside ülalpidamist ning spordiseaduse § 3 kohaselt on linnal kohustus määrata kindlaks oma haldusterritooriumil spordiks vajalik maa-ala ja toetada oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide tööd ning et Tallinnas ei ole vajalikul määral jalgpalliväljakuid ja ‑halle, mis võimaldavad tegeleda jalgpallitreeningutega aastaringselt ja asjaolusid, et spordiklubis Andres Operi Jalgpallikool treenib kokku üle 200 poisi igas vanuseklassis ning meeste võistkond, spordiklubil on plaanis lähiajal suurendada laste vastuvõttu spordiklubisse ning luua tüdrukute treeningrühmad, seada Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 1975001) jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/ Spordi tn 11a kinnistule (pindala 19 467 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) hoonestusõigus OPER FC OÜ (äriregistrikood 11158075, asukoht F. R. Faehlmanni tn 3‑2a, 10125 Tallinn) kasuks järgmiste tingimustega:

1.1 hoonestusõiguse tähtaeg – 50 aastat;

1.2 hoonestusõigus ulatub kogu kinnistule pindalaga – 19 467 m2, mis on tähistatud skeemil viirutatud alana (otsuse lisa 1);

1.3 hoonestaja kohustub:

1.3.1 ehitama kinnistule vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2007 korraldusega nr 736‑k kehtestatud Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu detailplaneeringule Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljastatavate ehituslubade kohaselt kahest kolmekorruselisest hoonest koosneva spordikompleksi, mille koosseisus on täismõõtmetega kunstmuru kattega jalgpallihall-väljak, spordisaalid, sportlaste majutamiseks vajalikud ruumid ning muud spordikompleksi tegevuseks vajalikud ruumid ja ühe maa-aluse korrusega parkla ning vormistama hoonete kasutusload hiljemalt 5 aasta jooksul hoonestusõiguse tekkimise päevast arvates;

1.3.2 kasutama kinnistul asuvaid hooneid spordiklubi Andres Operi Jalgpallikooli ning Kristiine linnaosa teenindava spordikompleksina;

1.3.3 täitma tehnovõrkude ja –rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi ehitiste ehitamise ning kasutamise kohta;

1.3.4 kindlustama hoonestusõiguse alusel ehitatavad hooned kogu hoonestusõiguse kestvuse ajaks. Kui hooned hävivad tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud need oma kulul uuesti püstitama või taastama 3 aasta jooksul;

1.3.5 hoidma ehitisi ja kogu kinnistut alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parandustööd ja uuendused on hoonestaja kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui hoonestaja ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on kinnistu omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd hoonestaja kulul;

1.3.6 nõustuma reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega rajatavate tehnovõrkude- ja rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks selle eest tasu nõudmata;

1.3.7 maksma kinnistu omanikule:

1.3.7.1 hoonestusõiguse aastatasu 25 697 krooni, mis moodustab 2% sotsiaalmaa maksustamis- hinnast, mis hoonestusõiguse seadmise ajal on 66 kr/m2, kaks korda aastas võrdsetes osades iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette. Igakordne hoonestusõiguse aastatasu loetakse tasutuks selle laekumisest kinnisasja omaniku pangakontole;

1.3.7.2 hoonestusõiguse tasu ajavahemiku eest hoonestusõiguse kinnistamise päevast kuni esimese maksetähtajani proportsionaalselt päevade arvule kümne tööpäeva jooksul pärast hoonestusõiguse kinnistamist;

1.3.7.3 hoonestusõiguse aastatasu uues suuruses alates maksetähtajast, mis järgneb omaniku poolt hoonestajale kirjaliku teatamise päevale. Hoonestusõiguse aastatasu kuulub muutmisele kolme aasta möödudes hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest ning uuesti iga kolme aasta möödudes viimasest tasu muutmisest vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse kehtiva aastatasu korrutamisel kordajaga, mis saadakse uue maa maksustamishinna jagamisel maa maksustamishinnaga, mis kehtis vahetult enne uue maa maksustamishinna kehtestamist. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus ei või olla väiksem hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisel kehtinud hoonestusõiguse aastatasust. Tasu muutmine ei ole seotud kinnistu või seda koormava hoonestusõiguse turuväärtuse muutumisega;

1.3.7.4 hoonestusõiguse aastatasu mittetähtaegsel tasumisel 0,1% viivist tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;

1.3.7.5 punktis 1.3.1 nimetatud hoonete kasutuslubade vormistamise tähtajast mittekinnipidamise korral ja punktis 1.3.4 nimetatud hoonete uuesti  ülesehitamise või taastamise kohustuse tähtajaks mittetäitmisel leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;

1.3.7.6 punktis 1.3.9 nimetatud kinnistu ehitistest vabastamise kohustuse mittetäitmise korral leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga viivitatud päeva eest;

1.3.7.7 hoone mittesihtotstarbelise kasutamise korral, st punktis 1.3.2 nimetatust erineval viisil kasutamisel, mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi hoonestusõiguse aastatasu suuruses summas, mida ei käsitleta hoonestusõiguse tasu suurendamisena;

1.3.7.8 hoonestaja poolt tasumisele kuuluvate maksete mittetähtaegsel tasumisel viivist 0,1% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

1.3.8 sõlmima hoonestusõiguse aastatasu muutmisel asjaõiguslepingu kinnistu omaniku poolt teatatud ajal hoonestusõiguse aastatasu uue suuruse kandmiseks kinnistusraamatusse ja tasuma hoonestusõiguse aastatasu muutmisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu;

1.3.9 hoonestusõiguse tähtaja saabumisel kinnistu omaniku nõudmisel hooned kinnistult ära vedama. Kinnistu omanik on kohustatud esitama hoone äravedamise nõude vähemalt üks aasta enne hoonestusõiguse tähtaja lõppu;

1.3.10 andma nõusoleku kinnistu omaniku nõudmisel hoonestusõiguse kinnistu omaniku nimele kandmiseks või hoonestusõiguse ülekandmiseks kinnistu omaniku poolt nimetatud isikule punktis 1.3.1 nimetatud hoonete kasutusloa vormistamise tähtajast või punktis 1.3.4 nimetatud hoonete uuesti ülesehitamise tähtajast mittekinnipidamisel või kui hoonestaja ei tasu tähtaegselt hoonestusõiguse tasu või kui hoonestaja rikub oluliselt muid lepingulisi kohustusi. Hoonestusõiguse kinnistu omanikule langemisel kinnistu omanik hoonestajale hüvitist ei maksa;

1.3.11  tasuma kinnistul lasuvad maksud ja avalik-õiguslikud koormatised;

1.4 hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek. Võõrandamiseks nõusoleku andmise tingimuseks on Tallinna linna ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmine hoonestusõiguse omandaja poolt;

1.5 hoonestusõiguse võõrandamisel on kinnistu omanikul ostueesõigus kahe kuu jooksul arvates müügiteate saamise päevast;

1.6 hoonestusõiguse lõppemisel on kinnistu omanikul õigus mitte hiljem kui üks aasta enne hoonestusõiguse tähtaja saabumist nõuda hoonete endale jätmist. Hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel selle tähtaja möödumise tõttu peab kinnistu omanik maksma hoonestajale hüvitist kinnistule jäävate ehitiste eest hoonestusõiguse hariliku väärtuse (turuväärtuse) ulatuses. Kinnistu omanik vabaneb hüvitise maksmisest, kui ta pikendab hoonestusõiguse tähtaega ehitiste eeldatava püsimise aja lõpuni. Kui hoonestaja ei nõustu tähtaja pikendamisega, kaotab ta õiguse hüvitisele. Juhul kui pooled ei jõua kokkuleppele hoonestusõiguse turuväärtuses, valivad nad ühiselt eksperdi turuväärtuse kindlakstegemiseks, kes määrab hoonestusõiguse turuväärtuse hoonestusõiguse tähtaja saabumise hetkel;

1.7 kanda kinnistusraamatu hoonestusõiguse registriossa:

1.7.1 punktides 1.3.7.1 ja 1.3.7.2. nimetatud tingimused reaalkoormatisena. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima, kui kinnistu omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud  asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab;

1.7.2 punktis 1.3.7.3 nimetatud tingimused märkena reaalkoormatisega samale järjekohale;

1.7.3 hoonestusõiguse sisuks olevad tingimused.

2. Isik, kelle kasuks seatakse punktis 1 nimetatud hoonestusõigus, kohustub koormama hoonestusõiguse parkimisservituudiga Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu kasuks järgmiste tingimustega:

2.1 parkimisservituudi ala on 4344 m², mis on otsuse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

2.2 valitseva kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada teenivale kinnistule ehitatud parklas 27 parkimiskohta sõiduautode parkimiseks parkla lahtioleku aegadel piiramatu arv kordi;

2.3 valitseva kinnistu igakordne omanik teeniva kinnistu igakordsele omanikule parkimisservituudi eest tasu ei maksa, kui kinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti;

2.4 teeniva kinnistu igakordne omanik hoiab oma kulul parklat alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale ning teostab oma kulul parkla remont- ja rekonstrueerimistööd, valitseva kinnistu omanikult hüvitist nõudmata;

2.5 parkimisservituut lõpeb koos punktis 1 nimetatud hoonestusõiguse lõppemisega;

2.6 kanda parkimisservituut kinnistusraamatusse.

3. Koormata Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiv Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu parkimisservituudiga punktis 1 nimetatud hoonestusõiguse kasuks järgmiste tingimustega:

3.1 parkimisservituudi ala on 2085  m², mis on otsuse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud ruudutatud alana;

3.2 valitseva kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada valitseval kinnistul toimuvate spordivõistluste ajal teenivale kinnistule ehitatud parklat sõiduautode parkimiseks parkla lahtioleku aegadel piiramatu arv kordi;

3.3 valitseva kinnistu igakordne omanik teeniva kinnistu igakordsele omanikule parkimisservituudi eest tasu ei maksa kui kinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti;

3.4 teeniva kinnistu igakordne omanik hoiab oma kulul parklat alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale ning teostab oma kulul parkla remont- ja rekonstrueerimistööd, valitseva kinnistu omanikult hüvitist nõudmata; 

3.5 parkimisservituut lõpeb koos punktis 1 nimetatud hoonestusõiguse lõppemisega;

3.6 kanda parkimisservituut kinnistusraamatusse.

4. Nõustuda punktis 1 nimetatud hoonestusõiguse koormamisega punktis 2 nimetatud parkimisservituudiga Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu kasuks.

5. Hoonestusõiguse seadmisega ja punktis 3 nimetatud parkimisservituudiga koormamisega seotud kulud – notaritasud ja riigilõivud tasub hoonestusõiguse taotleja.

6. Tallinna Maa-ametil:

6.1 teha otsus teatavaks OPER FC OÜ‑le ja Kristiine Linnaosa Valitsusele;

6.2 korraldada hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2007
otsuse nr 219
LISA 1

 

Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 1975001) jagamisel tekkiva Kotka tn 12a/ Spordi tn 11a kinnistu piiri ja hoonestusõiguse ulatuse skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2007
otsuse nr 219
LISA 2

 

Kotka tn 12/ Spordi tn (kinnistusregistriosa nr 1975001) jagamisel tekkiva Kotka tn 12a/ Spordi tn 11a ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistute piiride ja parkimisservituutide alade skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees