TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 221

 

 

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 11, § 2491 lg 1 alusel, kooskõlaslinnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” § 45, Tallinna linna ja Aktsiaseltsi KOMMEST AUTO vahel 20. juunil 2002 sõlmitud kinnistu jagamise avalduse ja hoonestusõiguse seadmise lepingu punktiga 7.1, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korterihoonestusõiguse kinnistusregistri andmetega ning tulenevalt Aktsiaseltsi SEB Ühisliising 16. juuli 2007 taotlusest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Nõustuda Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 220401) koormava korterihoonestusõiguse (korterihoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 15878901) võõrandamisega Aktsiaseltsile KOMMEST AUTO tingimusel, et korterihoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped.

2. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Aktsiaseltsile SEB Ühisliising.

3.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees