TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 253

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 1 ja lg 2 alusel ning juhindudes soovist jäädvustada Jüri Vilmsi teeneid Eesti Vabariigi loomisel ja ülesehitamisel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks püstitada mälestusmärk Jüri Vilmsile hiljemalt 13. märtsiks 2009.

2. Linnavalitsusel moodustada komisjon mälestusmärgi asukoha valimiseks ja ideekonkursi läbiviimiseks, samuti vastava saatematerjali publitseerimiseks.

3. Linnavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees