TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 217

 

 

 

 

Tallinna elamumessi korraldamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Korraldada elamumess aastatel 2009‑2010 Tallinna linnasSirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelisel detailplaneeringu alal.

2. Tallinna Linnavalitsusel moodustada elamumessi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutine komisjon.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees