TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. september 2007 nr 224

 

 

 

 

Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 4 punkti 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 21 lõikega 1 ja §‑ga 28,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Nõmme linnaosa arengukava koostamine eesmärgiga täpsustada linna arengudokumentides seatud sihte ning luua alus linnaosa plaanipärasele arengule ja selle rahastamisele lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, linna majandus- ja sotsiaalvaldkondade prognoosist, hetkeolukorrast ning linna rahalistest võimalustest vastavalt lisas toodud lähteülesandele.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2007
otsuse nr 224
LISA

 

Nõmme linnaosa arengukava lähteülesanne

 

 

 

Nõmme linnaosa arengukava koostamise eesmärk on määratleda linnaosa arenguperspektiiv, luues alus linnaosa järjepidevale ja plaanipärasele arengule koos vajalike ressursside äranäitamisega ning täpsustades linna arengudokumentides seatud sihte linnaosa tasandil.

Arengukava kehtestab Nõmme linnaosa kui linnaruumi ja asumi arendamise strateegilised eesmärgid lähtudes linnaosa sotsiaal-majanduslikust hetkeolukorrast, üldplaneeringust, arengusuundade prognoosist, linna ja linnaosa elanike avalikest huvidest, kehtestatud arengudokumentidest ning linna rahalistest võimalustest.

Nõmme linnaosa arengukava koostamise eest vastutab Nõmme Linnaosa Valitsus.

Nõmme linnaosa arengukava koostamine algatatakse Tallinna Linnavolikogu otsusega.

Nõmme linnaosa arengukava koostatakse lähtudes Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 määruses nr 23 “Strateegia “Tallinn 2025” kinnitamine”, Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määruses nr 53 “Tallinna arengukava 2006‑2021” ning teistes kehtivates Tallinna arengudokumentides (näiteks Tallinna üldplaneering, Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kava 2004‑2015, Tallinna haljastuse arengukava, Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005‑2014, “Süütegude ennetamise programm Tallinnas 2006‑2010” jpt) ja riiklikes dokumentides (näiteks “Säästev Eesti 21” jpt) sätestatust. Arengukava koostamisel võetakse arvesse Tallinna linna kohta läbiviidud uuringute tulemusi (näiteks Tallinna linna elanike arvu projektsioon, Tallinna ja naaberomavalitsuste elamualade uuring jpt).

Nõmme linnaosa arengukava sisaldab järgmisi osi ning andmeid:

1.      Nõmme Linnaosa Valitsuse vastutusvaldkondade, linnaosa ja keskkonna lähteolukorra analüüs ja arengu eeldused;

2.      linnaosa arenguvisioon ja arengulised eesmärgid ning ülesanded;

3.      linnaosa arengukavas toodud eesmärkide saavutamise strateegia valik;

4.      linnaosa arengukavas soovitud tulemuste saavutamiseks vajalike tegevuste loetlemine ja ajaline määratlemine – etappideks jagamine;

5.      linnaosa viieaastane tegevuskava koos loendiga ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

6.      linnaosa arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht;

7.      linnaosa arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike linnaeelarveväliste lisavahendite maht ja võimalikud allikad juhul, kui linnaeelarvelised vahendid ei taga tegevuskava täitmist täies mahus;

8.      linnaosa arengukava täitmise edukuse määramise mõõdikud ja teavitamise põhimõtted;

9.      linnaosa arengukava täitmise võimalike riskide väljatoomine ja nende maandamise võimalused;

10.  linnaosa võimalikust eripärast tulenevad ja arutelude käigus üles kerkivad täiendavad teemad.

Nõmme linnaosa arengukava koostatakse järgmiste etappide ja tähtaegade alusel:

1.

Tallinna Linnavolikogu otsus Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamiseks vastavalt Tallinna Linnakantselei kooskõlastusele. Algatamise otsuse avalikustamine linnaosa lehes ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

september 2007

1.1

Konsultantide leidmine, kes nõustavad arengukava koostamist ja viivad läbi analüüsid.

september 2007

1.2

Töörühmade moodustamine (juhtrühm ja teemarühmad).

oktoober 2007

2.

Analüüsi koostamine ja lähteolukorra määratlemine.

oktoober 2007

3.

Visiooni kujundamine ja strateegiliste eesmärkide määratlemine.

Strateegilised eesmärgid sõnastatakse linnaosa elanike, juriidiliste isikute gruppide ning moodustatud töörühmade ja kaasatud valdkondlike ekspertide töö tulemusena lähtudes arengukava analüütilise osa tulemustest. Ekspertidena kaasatakse linnaametites töötavaid valdkondlikke spetsialiste.

november 2007

4.

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuskava koostamine, mis on vastavuses Tallinna linna eelarvestrateegiaga ja Tallinna arengukavaga.

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused töötatakse välja linnaosavalitsuse ametnike ja valdkondade ekspertide ühistöös, arutatakse läbi linnaosa elanike ja juriidiliste isikute gruppides ning kooskõlastatakse linna ametiasutustega.

Arengukava elluviimise edukuse hindamiseks koostatakse mõõdikute süsteem ning tuuakse välja võimalikud riskid arengukava elluviimisel ja nende maandamise viisid.

Esitatakse põhjendused valdkondlike ja tegevuslike eelistuste osas ning võimalused teiste vajalike tegevuste kavvavõtmiseks või elluviimiseks (erainitsiatiiv, Euroopa Liidu finantsvahendite poolne kaasfinantseerimine).

Tegevuskava lühikokkuvõte avaldatakse Nõmme linnaosa lehes.

november 2007

5.

Arengukava eelnõu tehakse avalikkusele kättesaadavaks linnaosa veebilehel vähemalt kolme nädala vältel.

Arengukava eelnõu koostatakse lähtudes arengukava analüütilise osa, strateegilisi eesmärke sõnastava ja põhjendava osa ning tegevuskava osa tekstidest ning arvesse võttes Tallinna arengudokumentides sätestatut, linnaosa elanike ettepanekuid ja võimalikke kavandatavaid muudatusi Tallinna arengukavas 2006‑2021.

detsember 2007

6.

Valminud on arengukava ja avaliku arutelu tulemusena täiendatud arengukava eelnõu selle menetlemiseks ja kehtestamiseks.

jaanuar 2008

7.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu Nõmme linnaosa arengukava kehtestamiseks on koos lisadega esitatud Tallinna Linnavalitsuse istungi päevakorda võtmiseks.

Arengukava täiendamine ja täpsustamine selle menetlemise käigus.

jaanuar 2008

Nõmme linnaosa arengukava koostatakse ajavahemikuks 2008‑2012, arvestades strateegiliste eesmärkide võimaliku realiseerimisega pärast 2012. aastat. Arengukava elluviimise edukuse kokkuvõtte tegemine ja arengukava täpsustamine toimub vähemalt iga kahe aasta järel.

Nõmme linnaosa arengukava kehtib tähtajani 31. detsember 2012.

Nõmme linnaosa arengukava koostamisest võtavad osa Nõmme linnaosa elanikud ning linnaosas tegutsevad juriidilised isikud, linnaosa halduskogu liikmed, linnaosavalitsuse ametnikud ning arengukava kooskõlastatakse vastavalt tegevusvaldkonnale linna ametiasutustega.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees