TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

20. september 2007 nr 225

 

 

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 11, § 2491 lg 1 alusel, kooskõlasTallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” §‑ga 45, Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Mustamäe Haljastus vahel 30. novembril 2000 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu punktiga 7.1, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna hoonestusõiguse kinnistusregistri andmetega ning tulenevalt Enn Leiese 5. juuli 2007 avaldusest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Nõustuda Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut (kinnistusregistriosa nr 515701) koormava hoonestusõiguse (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 3283401) ½ kaasomandis oleva osa võõrandamisega tingimusel, et hoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust ja selle muutmise kokkuleppest tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped.

2. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Enn Leiesele.

3.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees