TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 213

 

 

 

 

Linnavolikogu linnavarakomisjoni

aseesimehe valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 42 lg 2 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 313 ja § 37 lg 8, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14. augusti 2007 otsusest nr 19 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimeheks Oksana Laasi.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees