TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. september 2007 nr 227

 

 

 

 

Anni tn 16 kinnistu müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Anni tn 16 asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 93301, katastritunnus 78403:311:0210, pindala 8420 m2, maa sihtotstarve ärimaa) alghinnaga 20 400 000 (kakskümmend miljonit nelisada tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees