TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. september 2007 nr 226

 

 

 

 

Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 71, 72, 75, 77 lg 1, 79, 241, 242, 2441 lg 1 ja 2, 244² lg 1, 246‑249, 250, 251 lg 1, 252, 253 lg 1 ja 2, 254, 255 ja 2551, ehitusseaduse § 2 lg 6, kinnistusraamatuseaduse § 55 lg 1 ja § 59, haldusmenetluse seaduse § 66 lg 2 punkti 2, § 70 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määrusega nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord”, 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidega 10.1, 14, 16.3, Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 korraldusega nr 2401‑k kehtestatud Rummu tee ja Kose tee vahelise ala detailplaneeringuga ning tulenevalt Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi 27. augusti 2007 kirjast nr 9‑2/33 ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Jagada Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 2007 korralduse nr 141‑k “Tallinna linna omandis oleva Pirita tee 110/ Kose tee 7A kinnistu jagamine” alusel Tallinna linna omandis olev kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 2184601, mis koosneb kahest katastriüksusest: Pirita tee 110, katastritunnus 78402:201:0015, pindala 331 198 m², sihtotstarve sotsiaalmaa ja Rummu tee 4b, katastritunnus 78402:201:0016, pindala 27 142 m², sihtotstarve ärimaa) selliselt, et kinnistut Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks koormavat isiklikku kasutusõigust ei kanta üle kinnistu jagamisel Pirita tee 110 katastriüksusest tekkivale kinnistule.

2. Ühendada Tallinna linna omandis olev kinnistu kinnistusregistri registriosa nr 2184601 jagamisel Rummu tee 4b katastriüksusest tekkiv kinnistu Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi (äriregistrikood 10544758, asukoht Gonsiori tn 2, Tallinn, 10143) omandis oleva Rummu tee 4 kinnistuga (kinnistusregistriosa nr 16943001, katastritunnus 78402:202:3200, pindala 5590 m², sihtotstarve ärimaa) järgmiselt:

2.1 ühendatud kinnistu jääb 27142/32732 mõttelises osas Tallinna linna omandisse ja 5590/32732 mõttelises osas Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi omandisse;

2.2 ühendatud kinnistut jääb koormama käesoleval ajal Rummu tee 4 kinnistut Rummu tee 4a kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16942901) kasuks koormav tähtajatu ja tasuta teeservituut ning käesoleval ajal Rummu tee 2 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 326501) Rummu tee 4 kinnistu kasuks koormav tasuta ja tähtajatu teeservituut jääb kehtima ühendatud kinnistu kasuks.

3. Sõlmida punktis 2 nimetatud ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kokkulepe järgmiste tingimustega:

3.1 Tallinna linna või isiku(te), kes omandab(vad) Tallinna linna kaasomandiosa kinnistust (edaspidi nimetatud kinnistu omanik I), ainuvaldusse ja –kasutusse jääb Pirita tee 110, Rummu tee 4b kinnistu jagamisel tekkiv Rummu tee 4b katastriüksus (katastritunnus 78402:201:0016) pindalaga 27 142 m², mis on otsuse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud viirutatud maa-alana, mille kohta taotleda kande tegemist kinnistusraamatusse;

3.2 Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi või isiku(te), kes omandab(vad) Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi kaasomandiosa kinnistust (edaspidi nimetatud kinnistu omanik II), ainuvaldusse ja ‑kasutusse jääb Rummu tee 4 katastriüksus (katastritunnus 78402:202:3200) pindalaga 5590 m², mis on otsuse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud ruudutatud maa-alana, mille kohta taotleda kande tegemist kinnistusraamatusse;

3.3 kinnistu kaasomanikud seavad eesmärgiks jagada kinnistule seatud hoonestusõiguse lõppemisel kinnistu selliselt, et kinnistu koosseisus olevast Rummu tee 4b katastriüksusest tekib iseseisev kinnistu, mille ainuomanikuks jääb kinnistu omanik I ning Rummu tee 4 katastriüksusest tekib iseseisev kinnistu, mille ainuomanikuks jääb kinnistu omanik II, mille kohta taotleda märke tegemist kinnistusraamatusse. Kaasomanik ei maksa teisele kaasomanikule kompensatsiooni kui kinnistu jagamisel kaasomanikule jääva kinnistu osa väärtus ei vasta tema kaasomandi suurusele vastavale väärtusele jagatava kinnistu koguväärtusest;

3.4 kinnistu jagamise ja kaasomandi lõpetamise nõude tagamiseks taotleda Tallinna linna kasuks eelmärke tegemist kinnistusraamatusse Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi kinnistu mõttelisele osale ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi kasuks eelmärke tegemist kinnistusraamatusse Tallinna linna kinnistu mõttelisele osale;

3.5 kinnistu kaasomanikud lepivad kokku, et hoonestaja maksab hoonestusõiguse tasu kinnistu omanikule I;

3.6 kinnistu omanik II annab kinnistu omanikule I volituse teostada kõiki hoonestusõiguse seadmise lepingust ja selle muutmise kokkulepetest tulenevaid kinnistu omaniku II õigusi ja kohustusi;

3.7 kinnistu kaasomanikud lepivad kokku, et hoonestusõiguse seadmise lepingust ja selle muutmise kokkulepetest tulenevaid hoonestaja kohustusi täidab ning nimetatud kohustuste rikkumiste eest vastutab hoonestaja kinnistu omaniku I ees;

3.8 punktis 3 sätestatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkulepe jääb kehtima ka kinnistu mõtteliste osade võõrandamisel nende omandaja(te) suhtes. Sellisel juhul hõlmavad punktis 3 kasutatud terminid kinnistu omanik I ja kinnistu omanik II, kaasomanik ja kaasomanikud ka kõiki tulevasi hoonestusõiguse mõtteliste osade omandajaid. Kaasomanikud on õigustatud ja kohustatud kinnistu mõttelise osa võõrandamisel tagama punktis 3 sätestatud kokkulepete ülevõtmise kinnistu mõttelise osa uue omandaja poolt;

3.9 taotleda kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe kandmist märkusena kinnistusraamatusse.

4. Seada punktis 2 nimetatud ühendatud kinnistule hoonestusõigus Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi (äriregistrikood 10544758, asukoht Gonsiori tn 2, Tallinn, 10143) kasuks järgmiste tingimustega:

4.1 hoonestusõiguse tähtaeg – 50 aastat;

4.2 hoonestusõigus ulatub kogu kinnistule pindalaga 32 732 m², mis on otsuse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

4.3 kinnistul asuva ja hoonestusõiguse seadmisega hoonestusõiguse oluliseks osaks muutuva 295 kohalise parkla (99 kohaline parkla Pirita tee 110/ Kose tee 7a – Riikliku ehitisregistri kood 220229323) eest hoonestajalt hüvitist ei nõuta, arvestades asjaolusid, et hoonestaja on parkla oma vahenditega ehitanud ja et Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts on sõlminud Tallinna Kommunaalametiga 28. juunil 2006 kaasfinantseerimise lepingu nr KA‑133, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts finantseerib Lillepi pargi projekteerimise ja I etapi ehitamist summas 3,5 miljonit krooni;

4.4 hoonestajal on õigus ja kohustus omada kinnisasjal Pirita Selveri hoonet (Riikliku ehitisregistri kood 120227980) ja olemasolevat 295 kohalist parklat ning laiendada olemasolevat hoonet – ehitada kinnistule Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 korraldusega nr 2401‑k kehtestatud Rummu tee ja Kose tee vahelise ala detailplaneeringuga ettenähtud Pirita Selveri hoone juurdeehitus ja tehnovõrgud ning vormistama ehitiste kasutusloa Tallinna Linnaplaneerimise Ametis 24 kuu jooksul hoonestusõiguse tekkimisest arvates, mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

4.5 hoonestaja kohustub kasutama kinnistul asuvat Pirita Selveri hoone juurdeehitust kaubandushoonena ning kinnistul asuvat parklat tasuta avalikult kasutatava parklana, st parklat on õigus tasuta kasutada kõigil isikutel ööpäevaringselt piiramatu arv kordi ja hoonestaja ei tohi parkla kasutamist mingil viisil piirata. Hoonestaja nõustub süsteemi “Pargi ja Reisi” raames sõidukite tasuta parkimisega kinnistul asuvas parklas selliselt, et vastav ala parklas ei ole eraldatud ega täiendavalt tähistatud. „Pargi ja Reisi” süsteemi ei käivitata enne Rummu tee ja Pirita tee ristmiku rekonstrueerimist tagamaks ohutu liiklemine;

4.6 hoonestaja kohustub heakorrastama kinnistul asuva Varsaallika oja kalda;

4.7 hoonestaja kindlustab hoonestusõiguse alusel püstitatava hoone juurdeehituse kogu hoonestusõiguse kestvuse ajaks. Kui hoone juurdeehitus hävib tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud hoone juurdeehituse uuesti püstitama kahe aasta jooksul, mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

4.8 hoonestaja hoiab ehitisi ja kogu kinnistut alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parandustööd ja uuendused on hoonestaja kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui hoonestaja ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on kinnistu omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd hoonestaja kulul, mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

4.9 kinnistul asuvad Eesti Energia Aktsiaseltsi kõrgepingekaablid, AKTSIASELTSI TALLINNA VESI vee- ja kanalisatsioonitorustikud, Aktsiaseltsi Eesti Gaas kesksurve gaasitoru ja Tallinna Kommunaalameti valgustusmastid ja elektrikaablid, Aktsiaseltsi Elion sidekanalisatsioon ning Aktsiaseltsi Tallinna Küte soojustrassid. Kinnistut koormab Rummu tee 4a kinnistu kasuks seatud tähtajatu ja tasuta teeservituut. Kinnistu kasuks koormab Rummu tee 2 kinnistut tähtajatu ja tasuta teeservituut;

4.10 hoonestaja täidab tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi rajatiste kasutamise ning ehitamise kohta;

4.11 hoonestaja nõustub isikliku kasutusõiguse seadmisega seadusest tuleneva tehnovõrkude- ja rajatiste talumiskohustuse kinnistusraamatusse kandmiseks;

4.12 hoonestaja maksab kinnistu omanikule:

4.12.1 hoonestusõiguse tasu, mille aastatasu suurus on 1 509 400 krooni. Hoonestaja maksab hoonestusõiguse aastatasu kaks korda aastas võrdsetes osades iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette. Hoonestaja tasub hoonestusõiguse tasu ajavahemiku eest hoonestusõiguse kinnistamise päevast kuni esimese maksetähtajani proportsionaalselt päevade arvule kümne tööpäeva jooksul pärast hoonestusõiguse kinnistamist. Igakordne hoonestusõiguse poolaastatasu loetakse tasutuks selle laekumisest kinnisasja omaniku pangakontole. Kanda hoonestusõiguse tasu kinnistusraamatusse reaalkoormatisena. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab;

4.12.2 hoonestusõiguse aastatasu uues suuruses alates maksetähtajast, mis järgneb kinnistu omaniku poolt hoonestajale kirjaliku teatamise päevale. Hoonestusõiguse aastatasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. Hoonestusõiguse aastatasu kuulub muutmisele kolme aasta möödudes hoonestusõiguse tekkimisest ning uuesti iga kolme aasta möödudes viimasest tasu muutmisest. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse liites kehtivale hoonestusõiguse aastatasule summa, mis saadakse Rummu tee 4b katastriüksuse uue maa maksustamishinna ja Rummu tee 4b katastriüksuse kehtinud maa maksustamishinna, mis kehtis vahetult enne uue maa maksustamishinna kehtestamist, vahe korrutamisel kordajaga 0,05. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus ei või olla väiksem hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisel kehtinud hoonestusõiguse aastatasust. Hoonestusõiguse tasu muutmine ei ole seotud kinnistu või seda koormava hoonestusõiguse turuväärtuse muutmisega. Hoonestusõiguse aastatasu muutmisel kohustub hoonestaja sõlmima asjaõiguslepingu kinnisasja omaniku poolt teatatud ajal hoonestusõiguse aastatasu uue suuruse kandmiseks kinnistusraamatusse. Hoonestusõiguse aastatasu muutmisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub hoonestaja;

4.12.3 hoonestusõiguse aastatasu ja punkti 4.8 kohaselt esitatud arvete mittetähtaegsel tasumisel 0,1% viivist tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;

4.13 hoonestaja kohustub maksma kinnisasja omanikule leppetrahvi järgmiselt:

4.13.1 punktis 4.4 nimetatud ehitiste kasutusloa vormistamise tähtajast mittekinnipidamise korral 1% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest, mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

4.13.2 punktis 4.7 nimetatud hoone juurdeehituse uuesti ülesehitamise või taastamise kohustuse mittetäitmisel 1% hoonestusõiguse aastatasust iga viivitatud päeva eest;

4.13.3 punktis 4.17 ja/või punktis 4.18 nimetatud kinnistu ehitisest vabastamise kohustuse mittetäitmise korral leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga viivitatud päeva eest;

4.13.4 punktis 4.5 nimetatud hoone juurdeehituse mittesihtotstarbelise kasutamise korral mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest ja/või parkla mittesihtotstarbelise kasutamise või avaliku kasutuse piiramise aja eest proportsionaalselt päevade arvule leppetrahvi hoonestusõiguse aastatasu suuruses summas, mida ei käsitleta hoonestusõiguse tasu suurendamisena;

4.14 hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik maa omaniku nõusolek ning maa omanikul on hoonestusõiguse võõrandamise korral ostueesõigus, mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse. Võõrandamiseks nõusoleku andmise tingimuseks on kinnistu omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmine hoonestusõiguse omandaja poolt, mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

4.15 hoonestaja kohustub koormama hoonestusõiguse tasuta ja tähtajatu teeservituudiga Rummu tee 4a kinnistu kasuks ning taotlema hoonestusõiguse kasuks Rummu tee 2 kinnistule seatud tasuta ja tähtajatu teeservituudi seadmist;

4.16 hoonestusõiguse tähtaja saabumisel maksab maa omanik hoonestajale hüvitust hoone kinnisasja omanikule jätmise eest punktis 4.4 nimetatud hoone juurdeehituse turuväärtuse ulatuses. Maa omanik vabaneb hüvituse maksmisest, kui ta pikendab hoonestusõiguse tähtaega ehitise eeldatava püsimise aja lõpuni. Kui hoonestaja ei nõustu tähtaja pikendamisega, kaotab ta õiguse hüvitusele. Juhul kui pooled ei jõua kokkuleppele hoone juurdeehituse turuväärtuses, valivad nad ühiselt eksperdi hoone juurdeehituse turuväärtuse kindlakstegemiseks, kes määrab hoone juurdeehituse turuväärtuse hoonestusõiguse tähtaja saabumise hetkel;

4.17 hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel on hoonestaja kohustatud kinnistu omaniku nõudmisel vabastama kinnistu tema poolt rajatud ehitisest – hoone juurdeehitusest kuue kuu jooksul hoonestusõiguse lõppemise päevast või omanikule ülekandmise päevast arvates. Kinnistu omanik on kohustatud esitama nõude kinnistu vabastamiseks ehitisest vähemalt üks aasta enne hoonestusõiguse tähtaja lõppu, mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

4.18 kinnistu omanikul on õigus nõuda punktis 4.4 nimetatud ehitiste kasutusloa vormistamise tähtajast mittekinnipidamisel või punktis 4.7 nimetatud hoone juurdeehituse uuesti ülesehitamise või taastamiskohustuse tähtajast mittekinnipidamisel või ehitiste kasutamisel muul otstarbel kui on sätestatud punktis 4.5 või kui hoonestaja ei tasu tähtaegselt hoonestusõiguse tasu või kui hoonestaja rikub oluliselt teisi lepingulisi kohustusi, hoonestaja nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks või hoonestusõiguse üleandmist tema poolt nimetatud isikule tingimusel, et hoonestajale on puuduste kõrvaldamiseks antud mõistlik tähtaeg, mis ei või olla üle 4 kuu ning hoonestaja ei ole antud tähtaja jooksul vastavaid puudusi kõrvaldanud. Kinnistu omanik ei maksa hüvitist hoonestusõiguse omanikule langemise eest. Hoonestusõiguse kinnistu omanikule langemisel on hoonestaja kohustatud kinnistu omaniku nõudmisel hoonestusõiguse alusel ehitatud ehitised kinnistu omaniku määratud tähtajaks kinnistult ära vedama;

4.19 hoonestusõiguse kinnistu omanikule langemisel jääb hoonestusõigus kinnistu omanike kaasomandisse proportsionaalselt kinnistu kaasomandi mõttelistele osadele;

4.20 taotleda kanda kinnistusraamatusse:

4.20.1 punktis 4.12.1 nimetatud tingimused reaalkoormatisena. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalkoormatis jääb püsima kui omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab;

4.20.2 punktis 4.12.2 nimetatud tingimused märkena reaalkoormatisega samale järjekohale;

4.20.3 hoonestusõiguse sisuks olevad tingimused.

5. Punktis 2 nimetatud kinnistute ühendamisega, kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe sõlmimisega, hoonestusõiguse seadmisega ja kinnistusraamatu kannetega seotud kulud  tasub Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsus nr 489 “Pirita tee 110/ Kose tee 7A kinnistule detailplaneeringu koostamine, kinnistu jagamine vastavalt kehtestatud detailplaneeringule ja hoonestusõiguse seadmine jagamise tulemusel tekkivatele kinnistutele”, kuna nimetatud otsusega määratud tingimused ei vasta Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 korraldusega nr 2401‑k kehtestatud Rummu tee ja Kose tee vahelise ala detailplaneeringuga määratud ehitusõigusele ning kehtestatud detailplaneering ei näe ette kinnistule golfiväljaku ehitamist.

7. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsile ja mittetulundusühingule EESTI GOLFI LIIT.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2007
otsuse nr 226
LISA 1

 

Rummu tee 4 ja Rummu tee 4b katastriüksuste asukoha skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2007
otsuse nr 226
LISA 2

 

Rummu tee 4 kinnistu ja Pirita tee 110, Rummu tee 4b kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ühendamisel tekkivale kinnistule seatava hoonestusõiguse ulatuse skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees