TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. september 2007 nr 228

 

 

 

 

Tallinnas Võistluse tn 3‑5 asuva korteriomandi müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa number 21190201 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 214/2024 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:116:0007, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Võistluse tn 3, pindalaga 1332 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 5, mille üldpind on 21,40 m², alghinnaga 395 000 (kolmsada üheksakümmend viis tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees