TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. september 2007 nr 222

 

 

 

 

Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ning lähtudes haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 282 kinnitatud linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 kinnitada komisjoni liikmeks Igor Sedašev ja Tarmo Kruusimäe;

1.2 vabastada komisjoni liikme kohustustest Üllar Lanno, Hardi Volmer ja Jüri Pino.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees