TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2007 nr 243

 

 

 

 

Tallinnas Lai tn 35‑2 ja Lai tn 35‑4 asuvate korteriomandite müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel:

1.1 Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 19462401 sisse kantud korteriomand, 238/1918 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega 78401:101:0056, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Lai tn 35, pindalaga 138 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 2, mille üldpind on 23,8 m² ja mille tähistus plaanil on 2, alghinnaga 1 280 000 (üks miljon kakssada kaheksakümmend tuhat) krooni;

1.2 Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 19462601 sisse kantud korteriomand, 223/1918 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega 78401:101:0056, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Lai tn 35, pindalaga 138 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 4, mille üldpind on 22,3 m² ja mille tähistus plaanil on 4, alghinnaga 1 190 000 (üks miljon ükssada üheksakümmend tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees