TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2007 nr 237

 

 

 

 

Rahukohtu tn 5 kinnistu müük

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 1 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Rahukohtu tn 5 asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 72001, katastritunnus 78401:101:0126, pindala 639 m2, maa sihtotstarve elamumaa 80% ja ärimaa 20%, hoonestatud, kinnistu on koormatud 22 m² suuruse avalikult kasutatava kõnnitee läbipääsuservituudiga Tallinna linna kasuks) alghinnaga 60 000 000 (kuuskümmend miljonit) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 otsus nr 247 “Rahukohtu tn 5 kinnistu müük”.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees