TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2007 nr 238

 

 

 

 

Tartu mnt 87d kinnistu müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tartu mnt 87d asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 392301, katastritunnus 78403:301:0480, pindala 5206 m2, maa sihtotstarve ärimaa, kinnistu on koormatud hoonestusõigusega) alghinnaga 49 000 000 (nelikümmend üheksa miljonit) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees