TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 286

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 “Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine” muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2, § 34 lg 1 ja planeerimisseaduse § 8 lg 9,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 “Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine” punkti 3 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Tallinna Linnavalitsusel otsustada teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.”

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees