TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. november 2007 nr 266

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 punktide 6, 7, 11, 12 ja 13, § 10 lg 4, Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 punktide 4, 5, 9, 10, 11 ja 12 ning lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” koostamine, mille eesmärgiks on maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimaluste väljaarendamine arvestades looduskaitselisi tingimusi. Teemaplaneeringu tulemusel korraldatakse puhkevõimaluste väljaarendamist ja inimtegevust Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal ning tagatakse maastikukaitsealal linnametsade, sh looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine ja kaitse. Teemaplaneeringuga käsitletav maa-ala on määratud otsuse lisas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada teemaplaneeringu lähteülesanne kahe kuu jooksul Tallinna Linnavolikogu poolt teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamisest arvates Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lõikes 6 toodud mahus.

3. Tallinna Linnavalitsusel algatada teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tallinna Keskkonnaametil küsida Keskkonnaministeeriumi ja Harjumaa keskkonnateenistuse seisukohta üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta enne algatamise otsuse tegemist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007
otsuse nr 266
LISA

 

Teemaplaneeringu territoriaalne ulatus

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees