TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 256

 

 

 

 

Kadaka tee 74 ja Sõpruse pst 4a maade munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 otsusega nr 242 “Kadaka tee 74d kinnistu ja sellega külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas” ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse:

1.1 munitsipaalomandis oleva Kadaka tee 74 hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 2005 m²;

1.2 munitsipaalomandis oleva Sõpruse pst 4a hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 452 m².

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon Harju maavanemale;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees