TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2007 nr 270

 

 

 

 

Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004‑2006

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 21.02.2007 aktist nr 15/06 “Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004‑2006”, revisjonikomisjoni 3.09.2007 otsusest nr 6 ja linnavalitsuse 26.09.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees