TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 251

 

 

 

 

Muudatus linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus.

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3 ning tulenevalt sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 290 kinnitatud linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu ja arvata komisjoni koosseisu linnavolinik Helge Hallika.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees