TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2007 nr 275

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940. a kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 1, maareformi seaduse § 28 lg 1 p 7 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940. a kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” punkti 1 ning lisada alapunkt 1.3 ja sõnastada alljärgnevalt:

“1.3 endistele kinnistutele K‑346 ja K‑4806 jäävate Kanali tee 40 ja Väike-Sõjamäe tn 18a maaüksuste osas.”.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Maa-ametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees