TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 258

 

 

 

 

Tallinnas J. Kappeli tn 8‑10 (elamus nr 1)

 

asuva korteriomandi müük

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 16494701 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 111/5481 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:112:1660, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Tallinna linn, J. Kappeli tn 8, pindalaga 1291 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 10 (plaanil nr 10), üldpinnaga 11,1 m², alghinnaga 325 000 (kolmsada kakskümmend viis tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees