TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 257

 

 

 

 

Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müük

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 172‑1841, § 225, § 226, § 228 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korraga, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidega 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuv kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosa number 290301, katastritunnused 78406:607:0230, 78406:607:0840, 78406:607:0850, pindalad 3831 m2, 2361 m2, 3506 m2, maa sihtotstarve transpordimaa, hoonestamata) alghinnaga 31 100 000 (kolmkümmend üks miljonit ükssada tuhat) krooni alljärgnevatel tigimustel:

1.1 Punktis 1 nimetatud kinnistu võõrandamisel seatakse kinnistule Tallinna linna kasuks isiklik kasutusõigus alljärgnevalt:

1.1.1 isikliku kasutusõiguse ala – kinnistu osa pindalaga 5000 m2, mis on skeemil tähistatud viirutatud alana (otsuse lisa);

1.1.2 isiklik kasutusõigus on tähtajatu;

1.1.3 õigustatud isik ei maksa kinnistu omanikule tasu isikliku kasutusõiguse eest;

1.1.4 isiklik kasutusõigus ei ole üleantav;

1.1.5 õigustatud isikul on õigus ehitada isikliku kasutusõiguse alale parkla;

1.1.6 õigustatud isik kohustub:

1.1.6.1 hoidma isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorra eeskirjale;

1.1.6.2 kasutama punktis 1.1.5 nimetatud ehitist avalikult kasutatavatena ööpäevaringselt kõigile isikutele tasuta parkimiseks ilma igasuguste piiranguteta, väljaarvatud liikluskorraldusega kehtestatavad piirangud;

1.1.7 kinnistu omanik kohustub:

1.1.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab punktis 1.1.5 nimetatud ehitise sihipärast kasutamist;

1.1.7.2 teavitama õigustatud isikut kinnistu piiratud asjaõigustega koormamisest ja kinnistu võõrandamisest;

1.1.7.3 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

1.1.8 isikliku kasutusõiguse võib kinnistusraamatust kustutada õigustatud isiku ja kinnistu omaniku kokkuleppel;

1.1.9 punktides 1.1.1 kuni 1.1.7 nimetatud tingimused kanda  kinnistusraamatusse koos kinnistu omaniku muutmisega ning ühte kannet ei tehta ilma teiseta;

1.2 määrata punktis 1.1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks Tallinna Kommunaalamet.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub Tallinna linn.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Tallinna Kommunaalametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007
otsuse nr 257
LISA

 

Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu piiride ja isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees