TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 262

 

 

 

 

Tallinnas Sõbra tn 45‑2 asuva korteriomandi müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 23147901 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 249/747 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78404:407:0049, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa, asukohaga Harjumaa, Tallinna linn, Nõmme linnaosa, Sõbra tn 45, pindalaga 775 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 2, mille üldpind on 24,90 m² ja mille tähistus plaanil on 2, alghinnaga 430 000 (nelisada kolmkümmend tuhat) krooni.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees