TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. november 2007 nr 265

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmiseks

 

 

 

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga täiendada hasartmänguseaduse paragrahvi 8 uue lõikega 9 järgmises sõnastuses:

“(9) Õnnemängukohtade lahtiolek on keelatud Eesti Vabariigi aastapäeval – 24. veebruaril, taasiseseisvumispäeval – 20. augustil, emakeelepäeval – 14. märtsil, emadepäeval – maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval – 1. juunil, teadmistepäeval – 1. septembril.”.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees