TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 3

 

 

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 22 lõike 4 punktiga 11.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 kinnitatud linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punktile 3 lisatakse uus lause järgmises sõnastuses:

“Juhul, kui komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel komisjoni aseesimees, makstakse komisjoni aseesimehele tasu arvestusega 1500 krooni ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.”;

2) punkti 6 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Komisjoni aseesimehe ja punktis 4 nimetatud komisjoni liikme tasu makstakse välja üks kord kvartalis ülekandega pangaarvele kahe nädala jooksul komisjoni esimehe või aseesimehe poolt vastava esildise esitamisest linnavolikogu kantselei juhatajale.”;

3) punkti 14 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

“Ettepaneku tasu mittemaksmiseks komisjoni esimehele käesolevas punktis toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.”

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. veebruaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees