TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2008 nr 38

 

 

 

 

Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 26. oktoobri 2007 aktist nr 5/07 “Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal”, revisjonikomisjoni 10. detsembri 2007 otsusest nr 10 ning linnavalitsuse 27.12.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Linna ametiasutuste juhtidel tõhustada järelevalvet projektijuhtimise ja omanikujärelevalve lepingute täitmise üle.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees