TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2008 nr 7

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 6, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8, põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 6 lõike 2, § 66 lõike 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud linnavara kasutusse andmise korra punktiga 2.1.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.2 köögiseadmete, sealjuures kuumleti, ‑mööbli, toidunõude jms olemasolu kindlustamine;”;

2) punkti 5.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.3.1 toidu kvaliteet, ühe kuu menüü koos kalkulatsioonidega;”;

3) punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6. Haridusasutus sõlmib avaliku konkursi võitnud ettevõtjaga toitlustamisteenuse osutamise lepingu, tähtajaga kuni viis aastat, eelnevalt kooskõlastades lepingu projekti haridusametiga. Haridusasutus korraldab iga õppeaasta lõpul huvigruppide (tervishoiutöötaja, õpilased, lapsevanemad, õpetajad, hoolekogu jt asjast huvitatud isikute arvamused, pretensioonid) uuringu tagasiside saamiseks toitlustamisteenuse osutamise kohta.”;

4) punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“7. Tallinna Linnavalitsusel kehtestada toitlustamisteenuse osutamise lepingu tüüpvorm, milles peab olema vähemalt ära näidatud:

7.1 lepingu sõlmimise aluseks olev haridusasutuse juhataja või direktori käskkiri;

7.2 andmed toitlustamisteenuse osutaja kohta (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood, juriidilise isiku nimi, asukoht, äriregistrikood);

7.3 poolte õigused ja kohustused;

7.4 lepingu tähtaeg;

7.5 toitlustamise korraldamise konkreetsed küsimused (arveldamise kord, vahetunnid, menüüde kooskõlastamised, iseteenindamine jms);

7.6 lepingu ülesütlemise alused (arvestades ka korra punktis 8 sätestatut);

7.7 koolipuhveti pidamise võimalus.”.

§ 2.  Määrus jõustub 28. veebruaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees