TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. märts 2008 nr 52

 

 

 

 

Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad aastateks 2008‑2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määruse nr 53 “Tallinna arengukava 2006‑2021” ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 “Tallinna programm “Lasteaiakoht igale lapsele”” alusel ning kooskõlas koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 2 ja tulenevalt vajadusest uute lasteaiakohtade järele,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008‑2012 uutele ja taasavatavatele lasteasutustele ning juurdeehitustele (lisa 1) ja Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008‑2012 olemasoleva hoonestuse säilitamiseks, korrashoiuks ja parendamiseks (lisa 2).

2. Arvestada Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavadega aastateks 2008‑2012 linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt linna rahalistele võimalustele.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 “Tallinna programm “Lasteaiakoht igale lapsele”” lisa alljärgnevalt:

3.1 muuta punkti 7 alapunkti 1 ja sõnastada:

“1. Programm on aluseks investeeringute kava koostamiseks. Investeeringute kava alusel planeeritakse kavandatavateks tegevusteks vajalikud vahendid vastava aasta linna eelarvesse, lähtudes linna eelarvestrateegiast ja linna rahalistest võimalustest.”;

3.2 muuta kokkuvõtte viimast lõiku ja sõnastada:

“Programm on aluseks investeeringute kava koostamiseks. Investeeringute kava alusel planeeritakse kavandatavateks tegevusteks vajalikud vahendid vastava aasta linna eelarvesse, lähtudes linna eelarvestrateegiast ja linna rahalistest võimalustest.”.

4. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.


5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008
otsuse nr 52
LISA 1

 

Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008‑2012 uutele ja taasavatavatele lasteasutustele ning juurdeehitustele

 

 

 

 

Uus / taasavatav lasteaed

Orienteeruv valmimise aeg

Lisanduvad kohad

Kogumaksumus tuh kr *)

1.  

Padriku tee 10 lasteaed (Mähe)

Detsember 2008

120

Ehitus 38 000

Inventar 4 000

2.  

Tallinna Lasteaed Kaseke

Detsember 2008

60

Ehitus 38 000

Inventar 4 000

3.  

Rõõmutarekese Lasteaed

November 2008

20

Ehitus 6 000

Inventar 500

4.  

Pirita Kose Lasteaed

September 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

5.  

Rännaku pst 28 lasteaed

September 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

6.  

Õismäe tee 24 lasteaia taasavamine

November 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 20 000

Inventar 2 500

7.  

Narva mnt 120 lasteaed

Detsember 2009

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

8.  

Kadrioru Lasteaed

Detsember 2010

40

Projekteerimine 2 000

Ehitus 20 000

Inventar 2 000

9.  

Veerise tn 1 lasteaed (Kakumäe)

September 2010

120

Projekteerimine 2 000

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

10.  

Tallinna Lasteaed Männimudila juurdeehitus

September 2011

120

Projekteerimine 2 500

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

11.  

Karjamaa tn 3 lasteaed

September 2011

200

Projekteerimine 2 000

Ehitus 30 000

Inventar 3 000

12.  

Järveotsa tee 33 (Õismäe Kooli endise hoone) lasteaiaks ümberehitus

September 2012

200

Projekteerimine 2 500

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

13.  

Vormsi tn 3 lasteaed (Tallinna Läänemere Gümnaasiumi endine algklasside hoone)

September 2012

200

Projekteerimine 2 500

Ehitus 40 000

Inventar 4 000

 

Kokku

 

1560

Projekteerimine 21 500

Ehitus 432 000

Inventar 44 000

Kõik kokku 497 500

 

*) Summa näol on tegemist projekti kogumaksumusega, milles Tallinna linn kavandab omaosalust vähemalt 50%. Ülejäänud summa ulatuses esitatakse taotlus toetuse saamiseks riigieelarvest, Euroopa Liidult või muult välisrahastuse andjalt.

Maksumuste planeerimisel on aluseks võetud 2007. aasta vastavate tööde hinnad.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008
otsuse nr 52
LISA 2

 

Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kava aastateks 2008‑2012 olemasoleva hoonestuse säilitamiseks, korrashoiuks ja parendamiseks

 

 

 

 

Planeeritavad tööd

Maksumus tuh kr *)

2008

2009

2010

2011

2012

Kokku

1.  

Tervikremondid

 

 

 

 

 

 

1.1  

Tallinna Asunduse Lasteaed

5 000

20 000

 

 

 

25 000

1.2  

Tallinna 26. Lasteaed

2 000

18 000

 

 

 

20 000

1.3  

Kalamaja Lasteaed

1 500

12 500

 

 

 

14 000

1.4  

Tallinna Ülemiste Lasteaed

 

2 000

18 000

 

 

20 000

1.5  

Tallinna Mardi Lasteaed

 

6 000

14 000

 

 

20 000

1.6  

Lasteaed Naeratus

 

2 000

12 000

 

 

14 000

1.7  

Tallinna Päikesejänku Lasteaed + võimalik juurdeehitus

 

 

10 000

15 000

 

25 000

1.8  

Tallinna Suur-Pae Lasteaed

(üürileping lõpeb 2010)

 

 

8 000

15 000

 

23 000

1.9  

Lastesõim Päkapikk

 

 

2 000

16 000

 

18 000

1.10  

Tallinna Männikäbi Lasteaed

 

 

2 000

15 000

15 000

32 000

1.11  

Tallinna Sikupilli Lasteaed

 

 

 

5 000

15 000

20 000

1.12  

Tallinna Lille Lasteaed + võimalik juurdeehitus

 

 

 

6 000

20 000

26 000

1.13  

Tallinna Lastesõim Mõmmik

 

 

 

6 000

8 000

14 000

1.14  

Tallinna Lasteaed Vikerkaar (üürileping lõpeb 2011)

 

 

 

6 000

14 000

20 000

 

Kokku

8 500

60 500

66 000

84 000

72 000

291 000

2.  

Osalised remondid, s.h:

fassaadide soojustamine ja remont, katuste remont, tehnosüsteemide ja valgustuse remont, köögid, piirdeaiad ja muud

Investeeringute maht iga-aastasteks osalisteks remontideks ca 80 miljonit krooni, mis tagab olemasoleva hoonestuse säilimise.

 

Osaliste remontide 3 aasta plaan vaadatakse läbi eelarvestrateegia koostamise käigus.

 

*) Summa näol on tegemist projekti kogumaksumusega, milles Tallinna linn kavandab omaosalust vähemalt 50%. Ülejäänud summa ulatuses esitatakse taotlus toetuse saamiseks riigieelarvest, Euroopa Liidult või muult välisrahastuse andjalt.

Maksumuste planeerimisel on aluseks võtud 2007. aasta vastavate tööde hinnad.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees