TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

17. aprill 2008 nr 16

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 “Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 kinnitatud Tallinna arengukavaga 2006‑2021.

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruses nr 65 “Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Toetuse andmise eesmärgiks on autentse miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilimise stimuleerimine ajaloolises linnaruumis ja säästva arengu põhimõtete rakendamine Tallinnas konkreetse töö teostamise soodustamise kaudu.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult e-posti aadressile, mis avaldatakse Kultuuriväärtuste Ameti veebilehel.”;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv “50 000 (viiskümmend tuhat)” arvuga “100 000 (sada tuhat)”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna “restaureerimistöid” sõnadega “restaureerimis- ja remonditöid”;

5) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Toetuse objektiks on Tallinna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikes piirkondades ja Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate enne 1940. aastat ehitatud ja/või arhitektuuriliselt väärtuslike elamute arhitektuursete originaaldetailide (aknad, uksed, katused, varikatused, fassaadidetailid, aknaluugid, verandad, rõdud jne, v.a interjööridetailid) restaureerimine ja algupäraste eeskujul taastamine.”;

6) paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Taotlusele peab olema lisatud:

1) vähemalt 2 (kaks) erinevat hinnapakkumist planeeritavatele restaureerimis- ja remonditöödele;

2) restaureeritavate detailide ja hoone fotod;

3) hinnang restaureeritavate detailide tehnilisele seisukorrale;

4) asendatavate originaaldetailide puhul muinsuskaitse tegevusloaga spetsialisti või Kultuuriväärtuste Ameti lepingulise restauraatori kirjalik ekspertarvamus detailide tehnilise seisukorra kohta;

5) asendatavate detailide tööjoonised;

6) asendatava katusekatte puhul seletuskiri ja oluliste sõlmede tööjoonised.”;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Toetuse saamise eelduseks on asjaolu, et tööde käigus ei moonutata hoone terviklikku välisilmet sobimatute detailide ja materjalidega.”;

8) paragrahvi 6 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna “originaaldetail” sõnadega “restaureeritav või taastatav detail”;

9) paragrahvi 6 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 ja see sõnastatakse järgmiselt:

“4) amortiseerunud detaili asendamisel kasutatakse algupärast materjali.”.

§ 2.  Määrus jõustub 24. aprillil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees