TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. mai 2008 nr 92

 

 

 

 

Osalemine INTERREG IVC välisprojektis “Tuleviku hooldusravi – integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord” § 6 lg 2 p 1 ja § 10 lg 2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina INTERREG IVC (ERDF) välisprojektis “Tuleviku hooldusravi – integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas (Future Care – Model of Integrated Care for the Ageing Europe)” (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, registrikood 75014965, aadress Narva mnt 11D, Tallinn 10151;

2.2 projekti hoidja esindajaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima.

3. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega 55 511 007 krooni, Tallinna projekti eelarvega 4 215 194 krooni, millest välistoetus on 3 582 914,93 krooni Tallinna linna poolse omafinantseerimisega kokku summas 632 279 krooni, sealhulgas 2008. aastal summas 65 598 krooni, 2009. aastal 198 203 krooni, 2010. aastal 230 240 krooni ja 2011. aastal 138 238 krooni. Tallinna Linnavalitsusel näha ette projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks 2008. aastal vajalikud vahendid linnaeelarves.

5. Nõustuda projekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile projekti täitmiseks ettenähtud kulutuste katmiseks summas 371 724,10 krooni 2008. aastal, 1 123 152,06 krooni 2009. aastal, 1 304 691,74 krooni 2010. aastal ja 783 347,03 krooni 2011. aastal.

6. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.


 

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees