Muudatusettepanek eelnõule 349 „Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine”

 

Muuta eelnõu teksti ja sõnastada see järgmiselt:

 

 

„Määrus kehtestatakse Alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel lähtuvalt eesmärgist tagada müüjate vajalik hoolsus järgimaks keeldu võõrandada alaealistele alkohoolset jooki ja keeldu kaubelda alkohoolse joogiga selleks mittelubatud ajal.

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määrust nr 29 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” täiendatakse punktidega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

 

„91. Alkohoolse joogi jaemüüki teostavas kaupluses, kus kasutatakse arvutipõhist kassasüsteemi, peab kassasüsteem olema installeeritud selliselt, et:

 

91.1alkohoolse joogi müügi igakordsel fikseerimisel kuvatakse ekraanile müüjale suunatud teade, mis tuletab müüjale meelde alaealistele alkohoolse joogi võõrandamise keeldu ja vajadust kontrollida kahtluse korral ostja isikut tõendavat dokumenti;

 

91.2 tehingut alkohoolse joogiga ei ole võimalik sooritada selleks mittelubatud ajal.

 

92.  Punkt 91.2 ei laiene arvutipõhise kassasüsteemiga kauplusele, mis müügipiirangu ajal on suletud.

 

§ 2. Määrus jõustub 01. septembril 2008.”

 

 

Esitajad: Isamaaliidu fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon

 

 

 

 

 

      …………………..                                                                         ………….………..

           Tiit Sinissaar                                                                                 Tarmo Lausing

Isamaaliidu fraktsiooni aseesimees                                          Keskerakonna fraktsiooni aseesimees