Õigusakt

Tallinna jäätmehoolduseeskiri

[Pealehele]

Õigusakti number:
6
Vastuvõtmise kuupäev:
08.03.07
 
Eelnõu number:
13
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Keskkonnaamet;   
Reg. kuupäev:
17.01.07
Ettekandja:
abilinnapea Olga Sõtnik  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
18.01.0717Eestseisuse koosolekMitte võtta eelnõu linnavolikogu 25.01.07 istungi päevakorra projekti.
29.01.072Keskkonnakomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
30.01.070Linnamajanduskomisjonjätta päevakorra projektist välja.
01.02.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.02.07 istungi päevakorra projekti.
13.02.071LinnamajanduskomisjonEelnõu ei arutatud kvoorumi puudumise tõttu.
15.02.077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
20.02.071LinnamajanduskomisjonEelnõu ei arutatud kvoorumi puudumise tõttu.
26.02.071Keskkonnakomisjon1. Toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
27.02.072Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
01.03.077Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
05.03.072Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.03.074Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 6 Tallinna jäätmehoolduseeskiri.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
26.02.07Keskkonnakomisjon1. Asendada § 2 lõikes 3 punktis 4 sõna "prahistamise" sõnaga "prahistatuse". 2. Lisada § 3 punkt 7 järgmises sõnastuses: „suurjäätmed on jäätmed, mida nende kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitus- ja lammutusjäätmeid, autovrakke või nende osi, sh vanarehve ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid, sh pesumasinaid, telereid, külmkappe, elektripliite jm tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid” pärast punkti 6 ja muuta järgnevate punktide numeratsiooni. 3. Lisada § 3 punkt 16 järgmises sõnastuses: „jäätmejaam on üldkasutatav sorteeritud jäätmete vastuvõtukoht. Jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete liigid ja vastuvõtutingimused sätestatakse Tallinna linna ja jäätmejaama operaatori vahelises lepingus” pärast punkti 15 ja muuta järgnevate punktide numeratsiooni. 4. Muuta § 4 lõiget 4 ja sõnastada järgmiselt: „Töötlemisettevõttest tuleb sortimisjääk viia läheduse põhimõtet järgides Tallinna Prügilasse. Segunenud olmejäätmed, mida töötlemisettevõtted võimsuste puudumisel või muudel põhjustel vastu ei võta, tuleb viia Tallinna Prügilasse”. 5. Muuta § 5 lõige 1 punkti 1 ja sõnastada järgmiselt: „käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt eeskirjaga ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele, andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule või viima jäätmejaama kooskõlas eeskirja § 3 lg 16”. 6. Muuta § 5 lõige 1 punkti 3 ja sõnastada järgmiselt: „jäätmeid liigiti koguma, vedama või taaskasutama vastavalt eeskirja § 12 lg 7 ja kooskõlastada kehtivate õigusaktidega või andma need üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale eeskirjaga määratud korras”. 7. Välja jätta § 5 lõike 1 punktis 9 sõna „nende” ning asendada sõnad "jäätmete valdaja" sõnaga "jäätmevaldaja". 8. Muuta § 5 lõike 1 punkti 10 ja sõnastada järgmiselt: „Võimalusel vähendama tekkivate jäätmete hulka ning käitlema jäätmeid või andma need üle eeskirjaga määratud korras”. 9. Muuta § 5 lõike 2 teine lause ja „sõnastada järgmiselt: "Piirkondades, kus on rakendunud korraldatud jäätmevedu, tohib väikeelamute jäätmemahutid lükata tühjenduspäeval väljapoole oma kinnistu piire tänavaga piirnevale alale, selliselt et jäätmemahuti ei takistata liiklust ega jalakäijaid”.  
26.02.07Keskkonnakomisjon10. Jätta välja § 6 lõikest 2 esimesest lausest sõnad „või vastavasse pakendi kogumiseks ettenähtud üldkasutatavasse mahutisse. 11. Muuta § 6 lõiget 2 ja sõnastada järgmiselt: „Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada vastava jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud oma kinnistul või krundil asuvasse või jäätmekäitluslepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse. Suurjäätmed võib ajutiselt paigutada mahutite vahetusse lähedusse korraldades nende äraveo hiljemalt 3 päeva jooksul”. 12. Muuta § 7 lõiget 2 ja sõnastada järgmiselt: „Kompostitavate biolagunevate jäätmete liigiti kogumise kohustust elanikele ei rakendata rohkem kui 10 korteriga elamu puhul juhul, kui sellel kinnistul tekkivad kompostitavad biolagunevad jäätmed kompostitakse nõuetekohaselt samal kinnistul, ja korraldatud jäätmeveo Vanalinna piirkonnas”. 13. Muuta § 7 lõikes 3 väärtus „50 kg” väärtuseks „25 kg”. 14. Muuta § 8 lõike 1 esimest lauset ja sõnastada järgmiselt: "Elektri- ja elektroonikaseadmed või neist tekkinud jäätmed, sh külmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja telerid, tuleb üle anda elektri- või elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidesse või uue toote ostmisel kauplusse kooskõlas jäätmeseaduse § 23 või viima jäätmejaama". 15. Muuta § 8 lõike 2 esimest lauset ja sõnastada järgmiselt: „Vanad autorehvid tuleb üle anda vanarehvide kogumispunktidesse või jäätmejaama või uue rehvi ostmisel kauplusse või rehviettevõttesse kooskõlas jäätmeseaduse § 23 või viima jäätmejaama”. 16. Muuta § 10 lõike 1 esimest lauset ja sõnastada järgmiselt: „Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda tühjalt üle selleks ettenähtud kogumispunktidesse või viia jäätmejaama”. 17. Muuta § 10 lõike 6 teist lauset ja sõnastada järgmiselt: „Vastuvõtupunktides peavad olema eraldi mahutid vähemalt klaaspakendile, paberpakendile ja segapakendile”. 18. Muuta § 11 lõike 6 teist lauset ja sõnastada järgmiselt: „Kui territooriumi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need, v.a eraldikogutavad taaskasutatavad jäätmed, vedada nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta”.  
26.02.07Keskkonnakomisjon 20. Asendada § 12 lõike 3 esimeses reas "veopiirkondadeks jaotamine" sõnadega "jäätmeveo piirkonnad". 21. Muuta § 12 lõige 6 ja sõnastada järgmiselt: „Linnavalitsus või tema poolt volitatud isik võib erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud oma jäätmete käitlemiseks registreerima ennast jäätmeveoks Harjumaa Keskkonnateenistuses vastavalt jäätmeseaduse § 74 lg 1. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas keskkonnaametile kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.” 22. Lisada § 12 lõige 7 järgmises sõnastuses:” Piirkondades, kus on rakendunud korraldatud jäätmevedu, on jäätmevaldajad kohustatud andma olmejäätmeid üle vastavalt eeskirjas ja Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korras sätestatud tingimustele” pärast lõiget 6 ja muuta järgnevate numeratsiooni. 23. Muuta § 13 lõiget 1 ja sõnastada järgmiselt: "Tekkivad ladestatavad tavajäätmed kõrvaldatakse läheduspõhimõtet järgides nõuetekohases tava- või ehitusjäätmete käitluskohas". 24. Asendada § 15 lõikes 2 punktis 2 teises reas sõnad "prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse" sõnaga "jäätmeveokisse". 25. Asendada § 15 lõikes 2 punktis 3 teises reas sõnad "prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse" sõnaga "jäätmeveokisse".  
26.02.07Keskkonnakomisjon26. Muuta § 15 lõiget 6 ja sõnastada järgmiselt: „Kui jäätmemahuti värv ei vasta kogutavale jäätmeliigile, peab selle esiküljele olema suurte tähtedega ja hästi loetavalt kirjutatud kogutava jäätmeliigi nimetus”. 27. Asendada § 15 lõikes 9 teises reas sõna "prügiveoautodesse" sõnaga "jäätmeveokisse”. 28. Muuta § 16 lõiget 1 ja sõnastada järgmiselt: „Kuni 800 liitrised käsitsi teisaldatavad ratastel väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast kaugemal kui 10 meetrit. Pikema vahemaa korral määratakse tühjendustingimused jäätmekäitluslepinguga”. 29. Muuta § 16 lõiget 5 ja sõnastada järgmiselt: „Mahutid on soovitav võimaluse korral paigutada vastavatesse jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse. Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajale sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule.”. 30. Muuta § 16 lõikes 6 väärtus „4 m” väärtuseks „3,5 m” ja väärtus „8 m” väärtuseks „4.5 m”. 31. Muuta § 22 lõiget 1 ja sõnastada järgmiselt: "Olmejäätmed käesoleva peatüki tähenduses on sellised tervishoiuasutustes tekkinud jäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada ning mis ei vaja erikäitlust, sh koristusjäätmed." 32. Asendada § 23 lõike 5 kolmandas reas sõna "jäätmekäitlejasse" sõnaga "jäätmekäitlusettevõttesse". 33. Asendada § 25 lõike 4 esimeses reas sõna "pannakse" sõnaga "viiakse" ja teise lause algus "Neid võib panna ühte ruumi" sõnadega "Neid võib hoida ühes ruumis". 34. Lisada § 13 alljärgnevas sõnastuses: „§ 13 Jäätmekäitlus Aegna saarel (1) Aegna saar (edaspidi saar) ei kuulu korraldatud jäätmeveo piirkonda. (2) Jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima jäätmekäitluslepingu saare volitatud isikuga. (3) Volitatud isik käesoleva paragrahvi tähenduses on isik või ettevõtja, kes on linnaga sõlminud lepingu saare heakorra tagamiseks ja jäätmekäitluse korraldamiseks. Volitatud isiku õigused ja kohustused määratakse linna ja volitatud isiku vahelise lepinguga. (4) Jäätmevaldaja on kohustatud oma kinnistul tekkivaid jäätmeid koguma liigiti: 1) biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid; 2) vanapaberit ja pappi; 3) pakendeid ja pakendijäätmeid; 4) elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nendest tekkinud jäätmeid; 5) autoromusid ja nende osi, sh vanarehve; 6) vanametalli; 7) ohtlikke jäätmeid; 8) aia- ja pargijäätmeid; 9) puitu. (5) Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja pargijäätmed tuleb kohapeal kompostida vastavalt eeskirja nõuetele. (6) Küttekolletes või lahtisel tuleasemel tohib põletada üksnes immutamata puitu ning kiletamata paberit. (7) Jäätmevaldaja on kohustatud viima liigiti kogutud jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, ja liigiti kogumisest ülejäänud segaolmejäätmed saare volitatud isiku poolt selleks rajatud jäätmejaama vastavalt jäätmekäitluslepingus sätestatud tingimustele. (8) Jäätmevaldaja on kohustatud oma kinnistul viibivaid isikuid teavitama saarel kehtivatest jäätmekäitlus- ja heakorranõuetest.”  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst