Õigusakt

Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015

[Pealehele]

Õigusakti number:
271
Vastuvõtmise kuupäev:
15.11.07
 
Eelnõu number:
334
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
05.10.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
11.10.0716Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
15.10.072Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
23.10.071Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.10.071Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
25.10.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.072Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
07.11.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
15.11.076Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 271 Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
07.11.07Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonSotsiaal- ja tervishoiukomisjon teeb ettepaneku muuta Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 järgnevalt: 1. Võtta välja p 5.1 „Olukorra kirjeldus” 6. lause ja sellele järgnev Tallinnas 2006. aastal perearstiteenust osutanud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad loetelu ja moodustada sellest dokumendi lisa nr 1 „2006. aastal perearsti teenust osutanud juriidiliste ja füüsilisest isikust ettevõtjate loetelu”. 2. Võtta välja p 9.2 „Ambulatoorne eriarstiabi” 4. lause ja sellele järgnev 2006. aastal Tallinnas tegutsenud ambulatoorsete eriarstiabiasutuste ja eraarstide loetelu ja moodustada dokumendi lisa nr 2 „ 2006. aastal Tallinnas tegutsenud ambulatoorsete eriarstiabiasutuste ja eraarstide loetelu”. 3. Võtta välja p 11.5 „Olukorra kirjeldus” 6. lause ja sellele järgnev 2006. aastal hambaraviteenust osutanud ettevõtete ja eraarstide loetelu ja moodustada dokumendi lisa nr 3 „2006. aastal hambaraviteenust osutanud ettevõtete ja eraarstide loetelu”. 4. Lisada p 9 „Eriarstiabi” tabel 4 Arstide arv põhikoha järgi 31. detsember 2006 (meditsiinistatistika esialgsed andmed) järgnev lõik: „Rehabilitatsiooniteenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet, kes sõlmib võimalike teenuse osutajatega ka lepingud. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekud kodukeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks, tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Linna eelarvelistest vahenditest rahastatakse rehabilitatsiooniteenusele suunatu transporditeenust. 2006. aastal teostati erivedudena väljapoole Tallinna 1141 sõitu, linna piires dialüüsile ja taastusravile 438 isikut kokku 3000 korral aasta jooksul. Transporditeenuseks 2007. aastal eraldati 12 500 000 krooni”.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.10.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud