Õigusakt

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
2
Vastuvõtmise kuupäev:
24.01.08
 
Eelnõu number:
422
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
21.12.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.01.083Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
17.01.086Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
21.01.081Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
24.01.087Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 2 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
16.01.08Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon1. Muuta § 8 ja sõnastada alljärgnevalt:"(8) Koduteenuseid osutavad sotsiaalhoolekande osakonnad ja linna ametiasutuste hallatavad asutused, mille tegevus põhimääruse järgi on sotsiaalteenuste osutamine.".  
16.01.08Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon2. Muuta § 10 lõikes 2 arv "5" ja asendada arvuga "10";  
16.01.08Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon3. Muuta § 11 lõikes 4 sõna "ja" asendades sõnaga "või";  
16.01.08Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon4. Muuta § 14 lõiget 5 ja sõnastada alljärgnevalt: "(5) Määrus jõustub......jaanuaril 2008. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008.";  
16.01.08Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon5. Muuta § 10 lõike 1 punkt 4 sõnastust ja sõnastada alljärgnevalt: " 4) teenuse saaja käitumine ( agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks; ";  
16.01.08Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon6. Muuta § 11 lõike 6 teise lause sõnastust ja sõnastada alljärgnevalt: " Teenuse saaja tasub teenuste eest arve alusel, mille teenuse osutaja esitab hiljemalt teenuste osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.".  
21.01.08Õiguskomisjon1. Täiendada § 7 lg 1 uue punktiga 8 järgmises sõnastuses: " 8) Otsuse vaidlustamise kord". 2. Muuta eelnõu § 12 lg 2 ja sõnastada see järgnevalt: (2) " Koduteenuse korraldamise eest vastutab linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja ja koduteenuseid osutava linna ametiasutuse hallatava asutuse juht vastavalt oma pädevusele".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.01.08juriidiline osakondEttepanekud: 1. § 10 lg 2 arv "5" asendada arvuga "10".(Põhjendus: ühtlustada § 6 ja § 10 lg 2 tähtajad ). 2. Muuta § 11 lg 4 sõna "ja" sõnaks "või". (Põhjendus: sõna "ja" kasutamine eeldab punkti 1 ja 2 üheaegset täitmist. Faktiliselt on vaja täita kas punkt 1 või punkt 2 tingimust.). 3. Muuta § 14 lg 5 ja sõnastada alljärgnevalt: (5) Määrus jõustub......jaanuaril 2008. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008. (Põhjendus: Määrust ei saa tagasiulatuvalt jõustada. Määrust saab tagasiulatuvalt rakendada.)