Õigusakt

Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

[Pealehele]

Õigusakti number:
9
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
21
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kultuuriväärtuste Amet;   
Reg. kuupäev:
29.01.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
31.01.089Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
04.02.083Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
13.02.082Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
14.02.087Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
21.02.087Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 9 Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
04.02.08ÕiguskomisjonTäiendada §4 lg1 teist lauset sõnadega:"ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses".  
13.02.08Haridus- ja kultuurikomisjon1. Muuta linnavolikogu määruse eelnõu § 1 lõike 3 teist lauset ja sõnastada alljärgnevalt: "Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab linnavalitsus või tema poolt volitatud ametiasutus."  
13.02.08Haridus- ja kultuurikomisjon2. Täiendada linnavolikogu määruse eelnõu preambulat viitega KOKS-i § 30 lõikele 4.  
13.02.08Haridus- ja kultuurikomisjon3. Muuta linnavolikogu määruse eelnõu § 4 lõike 2 esimest lauset ja sõnastada järgmiselt: "Lugejal, kes ei ole kantud rahvastikuregistrisse ning ei ole maksnud tagatist, on õigus kasutada teavikuid kohapeal."  
13.02.08Haridus- ja kultuurikomisjon4. Jätta välja linnavolikogu määruse eelnõu § 6 lõike 4 esimesest lausest sõnad "või tasuma selle hinna kümnekordses suuruses".  
13.02.08Haridus- ja kultuurikomisjon5. Lisada linnavolikogu määruse eelnõu § 6 lõikele 5 uus esimene lause alljärgnevas sõnastuses: "Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kümnekordses suuruses."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.02.08Juriidiline osakondEttepanek muuta § 1 lg 3 teine lause ja sõnastada alljärgnevalt: "Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab linnavalitsus või tema poolt volitatud ametiasutus." Põhjendus: Rahvaraamatukogu seaduse § 15 lg 3 alusel on eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitamine linnavalitsuse pädevuses.