Õigusakt

Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
46
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
27
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
08.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
11.02.08Menetluse lisadokumentMaavanema heakskiit failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentTäpsustatud situatsiooniskeem failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     
20.02.08Menetluse lisadokumentMakett failDokumendi tekst     
22.02.08Menetluse lisadokumentIlmse ebatäpsuse parandamine eelnõu lisas failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.02.088Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
19.02.083Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.02.080Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
26.02.082Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
28.02.089Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
06.03.0810Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 46 Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
26.02.08LinnamajanduskomisjonMuuta otsuse eelnõu seletuskirjas alapeatüki "Detailplaneeringuga kavandatav" viiendat lõiku ja sõnastada see järgmiselt: "Seoses uue ehitusmahuga Paldiski mnt ääres planeeritakse Looga tänava ääres oleva sanglepa (dendr pos 22) võra läbimõõdu vähendamist ca 2,5 meetri ulatuses alumiste horisontaalsuunaliselt kasvavate okste arvelt. Võra vähendamise võimalikkust konsulteeriti ja kontrolliti koha peal Tallinna Keskkonnaameti haljastusspetsialistiga. Enne tööde alustamist tuleb teha vastavasisuline avaldus Tallinna Keskkonnaametile, seejärel tellida okste eemaldamisega seonduv ekspertkiri. Puu võra muutmist teostab Tallinna Keskkonnaameti poolt soovitatav haljastusspetsialist. Kõigi säilivate sangleppade kasvukoha niiskusreĹžiimi tagamiseks näha ette sangleppade täiendav kastmine kaevetööde ajal. Uue parklaga sisehoovi pinnakatted (kivi, puit jms) erinevad tänavakatetest. Kavandatud on istumiskohad. Hoovi korteriteploki poolsel osal on madalad konteiner-haljastusgrupid ja muru. Kagupoolses kinnistu osas paikneb Looga ja Piibelehe tänavaid visuaalselt siduv kõrghaljastusega hooviruum, mis annab pehmema ülemineku väikeelamu hooviruumile ja kavandatavale büroohoonele. Hooviruumi murukate vaheldub looklevate graniitkillustikkattel ning murukiviga teeradade ja mänguväljakute grupiga. Krundi nr 2 ja 3 vahelisele alale rajatakse sõiduteed jalgteest eraldav murukattega kolmnurkne ala. Likvideeritavate puude asendusistutus teha vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”.. Krundi nr 1, Paldiski mnt äärse kõnniteeala, sisehoovi ja haljasalaga mänguväljaku ning krundi nr 2 haljastus lahendada hoonete projekteerimise käigus eraldi maastikukujundusprojektiga. Likvideeritavatest puudest on hinnatud III väärtusklassi 2 puud ja IV väärtusklassi 3 puud. Planeeringu kohaselt likvideerimisele kuuluvate puude puhul on arvesse võetud alaga seonduvat terviklikku arhitektuurset lahendust (pos 18 harilik toomingas, 19 sanglepp, 20 torkav kuusk) ja Paldiski mnt äärse hoonemahu vajadust, praegusi kasvutingimusi (pos 26 arukask, puu kasvab olemasoleva lammutamisele kuuluva hoonemahu vundamendi vahetus läheduses ja pos 27 arukask, puu tüve ümber on hetkel paigaldatud asfaltkate) ning puu tervislikku seisundit (pos 18 harilik toomingas), puul on suured mehaanilised vigastused. Suurem osa uuest kavandatavast kõrghaljastusest on planeeritud Looga ja Sirge tänavaid ühendavale mänguväljakuga haljasalale. Sinna planeeritakse 6 puud. Teise olulise grupi moodustab Looga tänava poole jäävasse sisehoovi paigutatav konteinerhaljastus ca 10 puud. Lisaks eelnimetatule on planeeritud Paldiski mnt äärse puuderivi täienduseks 2 puud. Büroohoonete vaheline hooviruum eraldatakse ülejäänust eriprojekti alusel teostatud teraspiirdega. Sirge tänava poole on planeeritud tõkkepuu ja jalgvärav. Detailplaneering näeb ette olemasoleva vedelkütusel katlamaja lammutamise Paldiski mnt 125. Lammutustöid teostav ettevõte peab omama ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.”  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
19.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
21.02.08Kiri   Ilmse ebatäpsuse parandamine fail[Tekst]