Õigusakt

Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
129
Vastuvõtmise kuupäev:
19.06.08
 
Eelnõu number:
117
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
15.05.08
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Korrakaitsekomisjon; Keskkonnakomisjon; Linnamajanduskomisjon; Haridus- ja kultuurikomisjon; Lastekaitsekomisjon; Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; Õiguskomisjon; Linnavarakomisjon; Revisjonikomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; Keskerakonna fraktsioon; Reformierakonna fraktsioon; Isamaaliidu fraktsioon; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.06.08Õigusakti lisaTallinna arengukava 2009–2027 failDokumendi tekst     
15.05.08Menetluse lisadokumentTallinna arengukava 2009-2027 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.05.081Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.05.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.05.082Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.082Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
21.05.083Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.05.086Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
22.05.083Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.05.086Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.05.081Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
29.05.083Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
05.06.087Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.083Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
19.06.083Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 129 Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
21.05.08Haridus- ja kultuurikomisjon1. Muuta otsuse eelnõu punkti 1 ja sõnastada järgmiselt: "1. Kinnitada 1. jaanuarist 2009 Tallinna arengukava 2009-2027 vastavalt lisale.".  
21.05.08Haridus- ja kultuurikomisjon2. Muuta otsuse eelnõu punkti 5 ja sõnastada alljärgnevalt: "5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.".  
21.05.08Haridus- ja kultuurikomisjon3. Jätta välja otsuse eelnõust punkt 3 ja muuta vastavalt numeratsiooni.  
27.05.08Korrakaitsekomisjon1. Lisa punktis 6 neljanda peaeesmärgi alameesmärgi 4.7 meetmes 1 muuta sõnad "Munitsipaalpolitsei Amet " ja asendada sõnaga "Linnakantselei".  
27.05.08Korrakaitsekomisjon2. Alameesmärgi 4.7 meetmes 2 muuta sõnad "Munitsipaalpolitsei Amet"ja asendada sõnadega "Linnakantselei ning Sotsiaal- ja Tervishoiuamet".  
27.05.08Korrakaitsekomisjon3. Alameesmärgi 4.7 meetme 2 tegevustest välja jätta lause: "Munitsipaalpolitsei tegevuse tõhustamine".  
27.05.08Korrakaitsekomisjon4. Lisada alameesmärgile 4.7 meetmed 4 ja 5 ning nende meetmete all olevad tegevused ja sõnastada alljärgnevalt: Meede 4: Perevägivalla ennetamine ja vägivallaohvritele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamine. Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks: •Ennetustöö parem ajastamine - tähelepanu pööramine perekonna õigeaegsele toetamisele ja kriminaalpreventiivsele tööle koostöös kool, kodu ja lastekaitse •Perevägivalla juhtumite käsitlemisel toimiv võrgustike loomine •Lastekaitse ja koduvägivalla probleemidega tegelevate spetsialistide pädevuse tõstmine koolituse kaudu Meetme rakendamise korraldaja: Linnakantselei Meede 5: Noorte probleemide varajane märkamine ning probleemsete noorte abistamine Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks: •Kasvatuslike sotsiaalprogrammide realiseerimine •Erinoorsootöö spetsialistide pädevuse tõstmine koolituse kaudu •Mõjutusvahendite kättesaadavuse parandamine juhtumi korralduse tagamiseks •Varase sekkumise põhimõtete rakendamine lapse ja perekonna probleemide märkamisel Meetme rakendamise korraldaja: Linnakantselei, haridusamet.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.05.08Juriidiline osakondKoos haridus- ja kultuurikomisjoni parandusettepanekutega läbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
11.06.08Kiri   Linnavalitsuse korraldus 11. juunist 2008 nr 1076-k fail[Tekst]